Profion COVID-19 asymptomatig

Mae profion llif unffordd cyflym ar gyfer pobl heb symptomau coronafeirws.  Nid yw tua 1 o bob 3 o bobl sydd â’r coronafeirws yn dangos unrhyw symptomau, ond mae’n dal yn bosibl iddynt heintio eraill.

Yr unig ffordd o wybod a oes gennych chi’r feirws ai peidio yw cael profion rheolaidd. Os bydd pobl yn cael canlyniad prawf positif ac yn hunanynysu, mae’n helpu i atal y feirws rhag lledaenu.

Mae’r Brifysgol yn darparu pecynnau profi cartref LFD COVID-19 i fyfyrwyr a staff.

Gallwch gasglu pecyn profi cartref o dderbynfa Medrus (Penbryn) neu Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Penglais rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gwasanaeth galw heibio yw hwn, does dim angen trefnu ymlaen llaw. Dewch â’ch cerdyn Aber gyda chi pan fyddwch yn eu casglu.

Mae modd i staff sydd ddim yn gweithio ar Gampws Penglais archebu pecyn profi ar-lein er mwyn iddo gael ei anfon i gampws arall - gellir archebu ar-lein yma.

Wrth ddefnyddio pecyn profi cartref ar gyfer COVID-19 gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir gyda'r pecyn.

Mae manylion am sut mae prawf dyfais llif unffordd COVID-19 yn gweithio, sut i ddehongli'r canlyniad, a beth i'w wneud os ydych chi'n profi'n bositif ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Dylech adrodd canlyniadau profion llif unffordd y diwrnod y byddwch chi neu rywun ar eich aelwyd yn sefyll y prawf, ni waeth beth yw'r canlyniad - cofnodwch ganlyniad eich prawf llif unffordd yma

 

Cwestiynau cyffredin

Ble ar y campws alla i gasglu fy mhecyn profi?

Mae pecynnau profi cartref i fyfyrwyr a staff ar gael i’w casglu o dderbynfeydd Medrus (Penbryn) ac Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Penglais rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Does dim angen trefnu ymlaen llaw, ond bydd angen eich cerdyn Aber arnoch pan fyddwch yn eu casglu.

Mae modd i staff sydd ddim yn gweithio ar Gampws Penglais archebu pecyn profi ar-lein er mwyn iddo gael ei anfon i gampws arall - gellir archebu ar-lein yma.

Cofiwch gofnodi ganlyniad eich prawf llif unffordd yma.

Pam ddylwn i gael prawf os nad oes gennyf symptomau?

Diben y prawf llif unffordd yw canfod lefel y feirws mewn unigolion nad ydynt yn teimlo nac yn arddangos unrhyw symptomau (maent yn asymptomatig), ond a allai er hynny fod yn heintus a throsglwyddo'r feirws i bobl eraill.

A oes angen i mi gael fy mhrofi hyd yn oed ar ôl i mi gael y brechlyn?

Oes. Dylech barhau i gael eich profi ni waeth a ydych wedi derbyn un neu'r ddau ddos o frechlyn Covid-19.

Mae'n bwysig cofio nad yw'r brechlyn yn golygu na allwch ddal neu ledaenu’r coronafeirws. Yn syml, mae’n lleihau'r tebygolrwydd y byddwch chi'n ddifrifol wael yn ei sgil.

I need to get a COVID-19 test before international travel. What do I need to do?

It is important that you check the exact specifications of the test required to travel to your destination – whether it is a PCR or Rapid Antigen test. Please also check the timeframe you need to have it in with your airline.

In all cases the tests must be paid for privately. 

There are no local providers of private PCR tests and you will need to travel to get one - Carmarthen or Shrewsbury are the nearest locations.  Rapid Antigen tests can be delivered to you.

Some PCR test providers

 

Rapid Antigen test provider (delivery)

Project Screen