Ymchwil a Chyllido Strategol

Pum aelod o staff yw Tîm Ymchwil a Chyllido Strategol IBERS, sy’n gweithio i feithrin a chynnal partneriaethau, i ddatblygu ymchwil gydweithredol  a gweithgaredd datblygu, ac i sicrhau cyllid i brosiectau strategol mawr, aml-bartner. Mae ein cyfrifoldebau penodol yn cynnwys:

  • Partneriaethau
  • Ymchwil a Datblygiad Cydweithred
  • Codi proffil a lleoli at y dyfodol
  • Casglu Gwybodaeth

Partneriaethau

Mae’r tîm Ymchwil a Chyllido Strategol yn gweithio’n agos gydag arweinwyr grwpiau thema ac ymchwil wyddonol i feithrin, cynnal a hybu partneriaethau gyda sefydliadau diwydiant, busnes a’r sector gyhoeddus, yn y Deyrnas Unedig [DU] ac yn rhyngwladol.
Rydyn ni’n gweithio yn IBERS, gan hyrwyddo dialog mewnol i ddatblygu cyfleoedd prosiect newydd, ac i sicrhau perthynas waith agos ac effeithiol rhwng ymchwilwyr IBERS â’i gilydd; rhwng ymchwilwyr IBERS a’r Cyfarwyddwr Ymchwil a Menter; ac â Gwasanaethau Masnacheiddio ac Ymgynghori’r Brifysgol. Rydym hefyd yn ceisio meithrin perthynas ag adrannau eraill yn y Brifysgol drwy drefnu gweithgareddau wedi’u targedu mewn meysydd diddordeb sy’n gorgyffwrdd, er mwyn annog cydweithio o’r newydd.
Fel rhan o’n cyfraniad at rwydweithio ehangach a chyfnewid gwybodaeth rydyn ni’n cydweithio’n rheolaidd â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, gan gynorthwyo i gyflenwi ymchwil gymhwysol a strategol sy’n barod ar gyfer polisi.

Ymchwil a Datblygu Cydweithredol

Mae’r tîm Ymchwil a Chyllido Strategol, ar y cyd â phartneriaid ac arweinwyr grwpiau thema ac ymchwil, yn ymgymryd â gweithgareddau ‘sganio’r gorwel’ i weld ymhle y mae cyfleoedd ar gyfer cyllid o’r sectorau cyhoeddus a phreifat. Rydym yn darparu cymorth i baratoi a drafftio ceisiadau am gyllid, yn enwedig cynigion mawr, aml-bartner a cheisiadau sy’n anelu i sicrhau effeithiau strategol economaidd neu gymdeithasol allweddol. Rydym hefyd yn chwarae rhan yn asesu anghenion a galluoedd y sefydliad yn barhaol ar lefel ymchwilwyr, gan ymgorffori’r wybodaeth hon yn strategaeth IBERS er mwyn darparu cymorth penodol.

Codi proffil a lleoli at y dyfodol

Mae’r tîm Ymchwil a Chyllido Strategol yn rhoi gwerth mawr ar rwydweithio a gweithgaredd codi proffil. Rydym yn cynrychioli IBERS mewn cynadleddau, gweithdai a digwyddiadau creu consortiwm, gan gynnwys sioeau masnach dethol, mewn achosion lle mae IBERS yn cydnabod bod angen presenoldeb y sefydliad a lle gellir adnabod partneriaid academaidd a masnachol newydd posibl. Rydym hefyd yn rhwydweithio â’r prif gyrff cyllido sy’n cefnogi ymchwil IBERS gan gynnwys y Rhwydweithiau Trosglwyddo Gwybodaeth a Chynghorau Ymchwil gan gasglu gwybodaeth am gyfeiriadau, blaenoriaethau a chyfleoedd cyllido newydd a bwydo i mewn i’r rheini. Fel cymorth i hyrwyddo IBERS, rydym yn gweithio ar y cyd â Rheolwr Cyfathrebu IBERS i ddatblygu deunyddiau hyrwyddo, datganiadau gallu, astudiaethau achos a datganiadau effaith. IBERS INNOVATIONS.

Casglu Gwybodaeth

Mae’r tîm Ymchwil a Chyllido Strategol yn casglu ac yn paratoi gwybodaeth i sicrhau bod portffolio ymchwil cydweithredol IBERS yn cyd-fynd yn strategol â gweledigaeth a chyfeiriad polisïau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol Llywodraethau Cymru a’r DU. Rydym yn cynnal ymchwil i’r farchnad i ganfod partneriaid, cwsmeriaid a chystadleuwyr posibl yn gysylltiedig â meysydd ymchwil craidd yn y sefydliad. Mae comisiynu adroddiadau marchnad neu greu adroddiadau marchnad mewnol (gyda mynediad at gronfeydd data priodol) yn sicrhau bod yr wybodaeth ddiweddaraf ar gael i’w defnyddio i lywio a chefnogi ceisiadau cyllido cydweithredol diwydiannol a masnachol. Mae ein tîm yn rhagweithiol hefyd wrth archwilio cyfleoedd i wella cynhyrchion masnachol ac ymchwil yn deillio o’r adnoddau cyfredol neu rai newydd a gynllunnir.