Proses Dyfarniad Cyfraniad Unigol (Cynyddiad Dilyniant) ar gyfer Gradd 10

Meini prawf

Meini Prawf Dyfarniad Cyfraniad Unigol (Cynyddu Dilyniant) - Gradd 10

Mae'r holl staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol sy’n cael eu cyflogi ar radd 10 nad ydynt ar y mwyaf o'r raddfa gyflog yn gymwys i wneud cais am gynyddiad dilyniant. Wrth wneud cais rhaid i chi allu tystiolaethu a chewch eich asesu yn erbyn y meini prawf canlynol:

1. Wedi gwneud cyfraniad rhagorol parhaus ac wedi rhagori yn gyson ar y prif ofynion sy'n gysylltiedig â'r rôl, a/neu wedi mynd y tu hwnt i'w rôl.

2. Yn dangos Arweinyddiaeth gadarnhaol eithriadol (gall gynnwys arweinyddiaeth prosiect, arweinyddiaeth academaidd yn ogystal â rheoli llinell yn uniongyrchol).

3. Yn gallu tystio i hyrwyddo Gwerthoedd y Brifysgol: Trawsnewidiol, Creadigol ac Arloesol, Cynhwysol, Uchelgeisiol a Chydweithredol i lefel uchel.

4. Yn rhagweithiol wrth ddatblygu gwybodaeth/sgiliau trwy sianeli priodol; ac yn cymhwyso'r sgiliau a'r wybodaeth newydd hyn yn y rôl ac yn eu rhannu â chyfoedion.

5. Trwy berfformiad eithriadol mae wedi gwneud cyfraniad sylweddol at y nodau sefydliadol allweddol, fel y nodwir yng Nghynllun Strategol y Brifysgol.

I fod yn gymwys i gael cynyddiad dilyniant, rhaid i'r gweithiwr ddarparu cymaint o dystiolaeth â phosibl ar gyfer pob un o'r pwyntiau meini prawf a amlinellir uchod. Nid y ceisiadau gorau o reidrwydd yw'r rhai sy'n cwrdd â'r nifer fwyaf o feini prawf ond hefyd y lefel o ba mor eithriadol y maent wedi eu bodloni.

Ar ôl i'r broses ddod i ben, bydd cyfarfod rhwng y rheolwr llinell a'r gweithiwr i drafod canlyniad y cais ynghyd ag unrhyw anghenion adborth a datblygiad proffesiynol mewn perthynas â'r cais.

Y Broses

Cyflwyniad

Mae'r ddogfen hon yn cyfeirio at y broses o ddyfarnu cyfraniadau ar ffurf cynyddiad dilyniant i aelodau unigol o staff sy'n Radd 10 ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gan fod y cynllun gwobrau diwethaf ar agor tua phedair blynedd yn ôl, rydym yn disgwyl y bydd llawer o geisiadau cryf, fodd bynnag, bydd hon yn broses gystadleuol lle mai dim ond y gorau oll fydd yn derbyn gwobr y rownd hon. Bydd yr egwyddorion canlynol yn berthnasol:

 • Bydd cynyddiadau dilyniant yn berthnasol i weithwyr nad ydynt eto wedi cyrraedd brig eu graddfa gyflog.
 • Bydd ceisiadau am gynyddiad dilyniant yn dilyn y broses a'r amserlenni a amlinellir mewn tab ar wahân.
 • Bydd y penderfyniad ynghylch dyfarnu cynyddiad dilyniant yn seiliedig ar y meini prawf yn unig.
 • Gellir gwneud ceisiadau trwy'r porth Gwobr Cyfraniad Unigol sydd wedi'i leoli ym myadmin (i'r rhai nad oes ganddynt fynediad at gyfrifiadur personol gellir lawrlwytho'r ffurflen gais a'i chyflwyno i gyfeiriad e-bost y Tîm Prosiect Adnoddau Dynol hrstaff@aber.ac.uk)
 • Cyfanswm y nifer geiriau ar gyfer yr tystiolaeth o bob un o'r meini prawf a gyflwynir ar y ffurflen gais yw 500 gair.
 • Cyfeirir y cais at reolwr llinell sydd o leiaf ar lefel Pennaeth Adran a fydd yn cadarnhau a yw'n cefnogi'r cais ac yn gwirio'r dystiolaeth a gyflwynir.
 • Cyflwynir ceisiadau i'w hystyried i'r panel dyfarnu ar y ffurflen a ddarperir y mae'n rhaid ei llenwi'n gywir. Os oes unrhyw wybodaeth ar goll, dychwelir y ffurflen at y cychwynnydd.
 • Mewn amgylchiadau eithriadol gall y panel ofyn am wybodaeth ychwanegol.
 • Yn y blynyddoedd dilynol, gall y gweithiwr gyflwyno ceisiadau pellach am gynyddiad dilyniant ychwanegol.

Y Broses

Bydd y broses ar gyfer y wobr flynyddol fel a ganlyn:

Y Panel Gwobrau

 • Bydd y panel yn cael ei gadeirio gan y Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol.
 • Bydd aelodaeth y panel yn cynnwys nifer o aelodau Gweithredol, ynghyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol, cynrychiolaeth Undebau Llafur (yn rhinwedd sylwebydd llafar), a lle bo hynny'n bosibl bydd y panel yn cael ei gyfansoddi mewn ffordd sydd yn ystyried rhyw a math o swydd i sicrhau tegwch.
 • Gall yr ymgeisydd aflwyddiannus apelio, yn ysgrifenedig, gan roi rhesymau dros yr apêl i'r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl y llythyr canlyniad.
 • Rhaid i ymgeiswyr ddarparu manylion yn ymwneud â'u hapêl, a hefyd unrhyw dystiolaeth ategol/berthnasol.
 • Ar ôl derbyn yr apêl bydd y Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol yn penodi Swyddog Apêl nad oedd yn ymwneud yn wreiddiol â phenderfyniad y panel i ystyried sail yr apêl.
 • Bydd y Swyddog Apêl yn ystyried y manylion ac unrhyw dystiolaeth ategol/berthnasol cyn ymateb i'r unigolyn yn ysgrifenedig yn amlinellu'r penderfyniad apêl.
 • Mae'r penderfyniad apêl yn derfynol ac yn dod â'r broses ymgeisio i ben.

Mewn sefyllfaoedd lle gallai gwrthdaro buddiannau fod, bydd aelodau'r panel yn gadael yr ystafell i ganiatáu i'r trafodaethau barhau ac ni fyddant yn rhan o'r broses bleidleisio.

 • Bydd yr adran Adnoddau Dynol yn cymryd cyfrifoldeb am fonitro nifer y ceisiadau unigol/rheolwr llinell o adrannau cyfadran/gwasanaeth proffesiynol.
 • Bydd y panel yn cyflwyno ei argymhellion ar gyfer dyfarnu cynyddiad dilyniant i'r Is-Ganghellor i'w cymeradwyo.
 • Bydd canlyniad penderfyniadau'r panel yn cael eu cadarnhau'n ysgrifenedig ynghyd ag unrhyw adborth i'r aelod unigol o staff yn amlinellu'r hawl i apelio.

Mae'n ofynnol i holl aelodau'r panel gymryd rhan mewn sesiwn hyfforddi fer ar 'Tueddiadau Diarwybod' cyn sgorio ceisiadau. Gellir dod o hyd i hwn yn Learn Upon neu Amrywiaeth yn y Gweithle

Asesiad Panel

Asesir ceisiadau yn ôl cryfder y dystiolaeth a gyflwynir ar y ffurflen gais gydag aelodau'r panel yn asesu pob cais yn annibynnol yn unol â'r ystod o sgoriau o: -

Eithriadol

10 pwynt

Dim tystiolaeth

0 pwynt


Gwneir sgoriau mewn perthynas â phob un o'r pwyntiau meini prawf felly, y sgôr uchaf y gellir ei dyfarnu yw 50 pwynt.

Yn dilyn yr asesiadau annibynnol, bydd aelodau'r panel yn cwrdd i gymedroli'r sgorau a byddant hefyd yn gwneud sylwadau mewn perthynas â'r rheswm dros eu sgôr. Gellir defnyddio'r sylwadau hyn fel yr adborth sylfaenol i ymgeiswyr.

Ar ôl cwblhau'r asesiad, bydd aelodau'r panel yn cytuno ar sgôr cyfartalog cyffredinol ar gyfer pob cais ac yn ei roi mewn trefn restrol (o'r uchaf i'r isaf). Yna bydd y panel gwobrau yn argymell faint o ddyfarniadau a roddir ac yn cyflwyno'r cynnig hwn i'r Is-Ganghellor i'w gymeradwyo.

Sylwch - ar gyfer ceisiadau eleni rydym yn dyfarnu ar ragoriaeth ac o fewn amlen ariannol. Rydym yn cydnabod bod llawer o gydweithwyr wedi bod yn gweithio'n eithriadol o galed yn enwedig yn ystod y pandemig, fodd bynnag, bydd hon yn broses gystadleuol a dim ond y rhai mwyaf eithriadol fydd yn derbyn gwobr.

Y broses apelio

Mae'r broses apelio yn amlinellu'r weithdrefn ar gyfer y rhai sy'n dymuno apelio yn erbyn penderfyniad y panel ar sail gwyriad gweithdrefnol, nid ar sail y penderfyniad ei hun:

Bydd aelod o'r adran Adnoddau Dynol yn cefnogi'r Swyddog Apeliadau.

Talu cynyddiad dilyniant

Mae'r rhain yn berthnasol i staff nad ydynt eto wedi cyrraedd pwynt cyflog uchaf eu gradd. Bydd cynyddiadau dilyniant yn cael eu hadlewyrchu mewn cynnydd mewn cyflog misol; bydd hyn yn weithredol o 1 Rhagfyr 2021.

 

Canllawiau

Canllawiau ar gyfer gwneud cais am ddyfarniad cyfraniad unigol (cynyddiad dilyniant) - Gradd 10

Wrth ystyried cais unigol am gynyddiad dilyniant, bydd y panel dyfarnu yn chwilio am dystiolaeth benodol o sut mae'r cais yn cwrdd â'r meini prawf ar gyfer dyfarniad. Mae'r meini prawf fel a ganlyn:

 • Wedi gwneud cyfraniad rhagorol parhaus ac wedi rhagori yn gyson ar y prif ofynion sy'n gysylltiedig â'r rôl, a/neu wedi mynd y tu hwnt i'w rôl.
 • Yn dangos Arweinyddiaeth gadarnhaol eithriadol (gall gynnwys arweinyddiaeth prosiect, arweinyddiaeth academaidd yn ogystal â rheoli llinell yn uniongyrchol).
 • Yn gallu tystio i hyrwyddo Gwerthoedd y Brifysgol: Trawsnewidiol, Arloesol a Chreadigol, Cynhwysol, Uchelgeisiol a Chydweithredol, i lefel uchel.
 • Yn rhagweithiol wrth ddatblygu gwybodaeth/sgiliau trwy sianeli priodol; ac yn cymhwyso'r sgiliau a'r wybodaeth newydd hyn yn y rôl ac yn eu rhannu â chyfoedion.
 • Drwy berfformiad eithriadol sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol at y nodau Sefydliadol allweddol, fel y nodir yng Nghynllun Strategol y Brifysgol.

Sylwer: y nifer uchaf o eiriau ar gyfer y cais yw 1500 gair (nid yw hyn yn cynnwys yr adran datganiad rheolwr llinell).

Ceisiwch sicrhau eich bod yn rhoi enghreifftiau tystiolaethol da ar gyfer pob un o'r meini prawf gofynnol a fydd yn cynorthwyo'r panel i wneud eu penderfyniad. O ystyried bod y broses ymgeisio am ddyfarniadau blaenorol wedi cael ei seibio am y pedair blynedd diwethaf, gall ymgeiswyr gyflwyno tystiolaeth o'r ddwy flynedd academaidd ddiwethaf i gefnogi eu cais.

Rheolwyr i nodi: Dim ond ar gyfer aelodau unigol o staff y gellir cyflwyno ceisiadau, nid ar gyfer timau.