Dyfarniad Cyfraniad Unigol – Cwestiynau Cyffredin

Beth yw pwrpas y cynllun Dyfarniad Cyfraniad Unigol?

Mae'r cynllun Dyfarniad Cyfraniad Unigol yn caniatáu i weithwyr (neu reolwyr llinell ar ran staff) ar raddau 1-9 wneud cais am ddyfarniad i gydnabod eu perfformiad a'u cyfraniad eithriadol i'r Brifysgol. Roedd gan y Brifysgol gynllun tebyg oddeutu pedair blynedd yn ôl a gafodd ei oedi gyda chytundeb ein Hundebau Llafur yn ystod SIP ac yna'r pandemig COVID-19. Gellir gwneud ceisiadau unwaith y flwyddyn ac mae'n ofynnol i unigolion ddangos eu cyfraniad yn erbyn meini prawf penodol yn unol â'u gradd.

Pam mae'r cynllun wedi newid ar gyfer graddau 1-9?

Roedd y cynllun gwobrwyo blaenorol (y cyfeirir ato fel AICP) yn rhan o'r Cytundeb Fframwaith a drafodwyd gyda'r Undebau Llafur. Cytunwyd â'r Undebau Llafur y byddai'r cynllun yn cael ei oedi trwy'r broses SIP, ac mewn trafodaethau diweddar a gynhaliwyd gyda'r Undebau Llafur ynghylch ailgyflwyno cynllun gwobrwyo am berfformiad eithriadol, cytunwyd y byddai'n fwy teg trin pob ymgeisydd yr un peth ac felly gwobrau ar ffurf taliadau bonws sengl na ellir eu pensiynu.

Pam mae gradd 10 yn cael eu gwobrwyo â chynyddiadau dilyniant yn hytrach na thaliadau unigol?

Nid yw Gradd 10 yn derbyn unrhyw gynyddrannau awtomatig - yn wahanol i'r rhai ar y graddfeydd cyflog graddau 1-9, felly nid ydynt wedi cael unrhyw gyfleoedd i symud ymlaen yn raddol. Oherwydd hyn cytunwyd gyda’r Undebau Llafur y bydd graddau 10 yn parhau i gael eu dyfarnu gyda cynyddiant y cyfeirir atynt fel ‘cynyddiant dilyniant’.

Pam mai tystiolaeth ategol o’r ddwy flynedd academaidd ddiwethaf yn unig yr ydych yn ei ganiatáu i gael ei chyflwyno?

Mewn rowndiau blaenorol o'r cynllun gwobrwyo byddem fel arfer yn disgwyl gweld tystiolaeth gefnogol yn cael ei chyflwyno o'r 12 mis blaenorol. Oherwydd y bu saib i’r cynllun ac rydym yn ymwybodol o waith caled iawn cydweithwyr yn ystod y pandemig, rydym yn ymestyn y ffrâm amser hwn i y tu hwnt i flwyddyn i gydnabod hyn gan ar yr un pryd sicrhau bod tystiolaeth yn parhau i fod yn gymharol ddiweddar.

Pam mae'r meini prawf wedi newid?

Dywedodd yr adborth a gafwyd o'r cynllun gwobrwyo blaenorol trwy fecanweithiau a oedd yn cynnwys y Fforwm Gweinyddol wrthym nad oedd pob grŵp staff yn teimlo eu bod yn gallu dangos eu rhagoriaeth yn erbyn yr hen feini prawf ac felly ni theimlwyd ei fod yn gynhwysol nac yn hygyrch i bawb. Mae'r Brifysgol a'r Undebau Llafur wedi cytuno bod y meini prawf newydd yn fwy cynhwysol ac yn galluogi pob cydweithiwr i ddangos hefyd sut maen nhw'n cyflawni yn erbyn gwerthoedd y Brifysgol sy'n bwysig i ni.

Pam fod yn rhaid i raddau 8 a 9 ddangos maen prawf ychwanegol o'i gymharu â graddau 1-7? Ac os felly, a yw hynny'n golygu bod gan raddau 8 a 9 fantais o sgoriau uwch sy'n rhoi rhai ar raddau is o dan anfantais?

Ar ôl adolygu'r meini prawf, teimlwyd y dylai'r unigolion, ar y lefel hon, allu dangos rhagoriaeth mewn arweinyddiaeth a /neu reolaeth, felly roedd cynnwys hyn fel maen prawf gofynnol yn galluogi i'r sgiliau hyn gael eu hadlewyrchu'n briodol fel rhai gwerthfawr i'r Brifysgol.

Nid yw hyn yn golygu bod gan radd 8 a 9 fantais - bydd sgoriau o fewn pob gradd yn cael eu cyfartalu i sicrhau na all un radd sgorio'n uwch nag un arall.

Mae'r canllawiau'n nodi y bydd y broses yn gystadleuol - a oes cyfyngiad ar y niferoedd sy'n gallu derbyn Dyfarniad Cyfraniad Unigol yn ôl gradd?

Na. Bydd amlen gyllidebol, ond gan y bydd pob ymgeisydd yn cael ei ystyried yn erbyn yr un cyfanswm sgôr uchaf posibl, rhoddir ceisiadau mewn trefn restrol yn dibynnu ar eu sgôr, gyda'r sgôr uchaf yn derbyn dyfarniad.

Beth yw rôl rheolwyr llinell a’r penaethiaid adran yn y broses?

Er mai'r aelod staff sy'n bennaf gyfrifol am wneud cais, bydd rhai cydweithwyr sydd naill ai'n aneglur bod yr hyn maen nhw wedi’i gyflawni yn cwrdd â meini prawf y cynllun neu ddim yn teimlo'n ddigon hyderus efallai i wneud cais. hyd yn oed os ydynt wedi cyflawni rhagoriaeth.

 

Gyda phob sefyllfa ddatblygiadol, rydym yn disgwyl i reolwyr llinell drafod y cwestiynau hyn yn adeiladol â'u staff a lle bo hynny'n briodol, eu helpu i lunio’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni yn y ffurflen gais.

 

Mewn amgylchiadau eithriadol, gall rheolwr wneud cais ar ran ei gydweithwyr ond os felly, rhaid iddo fod yn glir ar y ffurflen gais.

Pwy fydd ar y panel?

Bydd y panel yn cynnwys aelodau Gweithredol sy'n cynnwys, Cyfarwyddwr AD ac OD - Nick Rogers, Dirprwy Is-Ganghellor Anwen Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Neil Glasser, Steve Thomas - Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, a cadeirir y panel gan y Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol - Stephen Forster. Am eleni, bydd aelod o Undebau Llafur hefyd yn eistedd ar y panel mewn swyddogaeth arsylwydd llafar.

Clywsom drafod am gynlluniau eraill i wobrwyo a chydnabod - beth ddigwyddodd iddynt?

Rydym yn gweithio ar gynllun ychwanegol lle gall Penaethiaid Adran ddyfarnu gwobrau bach yn ystod y flwyddyn am ragoriaeth mewn gwasanaeth cwsmeriaid, tasgau eraill sy'n mynd uwchlaw a thu hwnt ayyb. Manteision y cynllun hwn fydd y gall Penaethiaid wneud penderfyniadau yn ystod y flwyddyn a does dim rhaid i baneli eu cymeradwyo. Yn ogystal, bydd y cynllun hwn hefyd yn caniatáu ar gyfer gwobrau tîm. Bydd manylion a meini prawf pellach y cynllun hwn yn cael eu rhannu unwaith y bydd y cynllun yn barod. Rydym yn gobeithio ei lansio yn y Flwyddyn Newydd.