Proses Dyfarniad Cyfraniad Unigol

Meini Prawf

Mae'r holl staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol sy’n cael eu cyflogi ar bwynt ar golofn gyflog y Brifysgol (graddau 1-9) yn gymwys i wneud cais am ddyfarniad cyfraniad unigol. Wrth wneud cais rhaid i bob ymgeisydd allu tystiolaethu, a chânt eu hasesu yn erbyn y meini prawf canlynol:

 1. Wedi gwneud cyfraniad rhagorol parhaus ac wedi rhagori yn gyson ar y prif ofynion sy'n gysylltiedig â'r rôl, a / neu wedi mynd y tu hwnt i'w rôl.
 2. Arddangosiad eithriadol o Werthoedd y Brifysgol: Trawsnewidiol, Creadigol ac Arloesol, Cynhwysol, Uchelgeisiol a Chydweithredol.
 3. Yn rhagweithiol wrth ddatblygu gwybodaeth/ giliau trwy sianeli priodol; ac yn cymhwyso'r sgiliau a'r wybodaeth newydd hyn yn y rôl.

I fod yn gymwys ar gyfer dyfarniad cyfraniad, rhaid i'r gweithiwr ddarparu cymaint o dystiolaeth â phosibl ar gyfer pob un o'r meini prawf a amlinellir uchod. Nid y cymwysiadau gorau o reidrwydd yw'r rhai sy'n cwrdd â'r nifer fwyaf o feini prawf ond hefyd lefel pa mor eithriadol y maent wedi eu bodloni.

Meini prawf ychwanegol ar gyfer graddau 8 a 9

Ar gyfer graddau 8-9, bydd angen i ymgeiswyr ddarparu hefyd:

4. Tystiolaeth o Arweinyddiaeth gadarnhaol eithriadol ynghyd â chyfraniad sylweddol tuag at y nodau sefydliadol allweddol fel y'u nodwyd yng Nghynllun Strategol y Brifysgol. (Gall arweinyddiaeth gynnwys arweinyddiaeth prosiect, arweinyddiaeth academaidd yn ogystal â rheoli llinell yn uniongyrchol).

Ar ôl i'r broses gael ei chwblhau, bydd cyfarfod rhwng y rheolwr llinell a'r gweithiwr yn dilyn pob cais i drafod canlyniad y cais, ynghyd ag unrhyw adborth ac anghenion datblygiad proffesiynol mewn perthynas â'r cais.

 

Y Broses

Cyflwyniad

Mae'r ddogfen hon yn cyfeirio at y dyfarniad cyfraniad i aelodau unigol o staff graddau 1-9 ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gan fod y cynllun gwobrau diwethaf ar agor tua phedair blynedd yn ôl, rydym yn disgwyl y bydd llawer o geisiadau cryf, fodd bynnag, bydd hon yn broses gystadleuol lle mai dim ond y gorau oll fydd yn derbyn dyfarniad y rownd hon. Bydd yr egwyddorion canlynol yn berthnasol:

 • Bydd dyfarniadau cyfraniadau yn berthnasol i'r holl staff ni waeth ble maent o fewn y raddfa gyflog.
  • Manylir ar brosesau lwfans Gweithredu a Chyfrifoldeb mewn gweithdrefnau ar wahân.
  • Bydd ceisiadau am ddyfarniadau cyfraniadau yn dilyn y broses a'r amserlenni a amlinellir mewn tab ar wahân.
  • Bydd y penderfyniad ar ddyfarnu dyfarniad cyfraniad yn seiliedig ar y meini prawf yn unig.
 • Dylid gwneud ceisiadau trwy'r porth Dyfarniad Cyfraniad Unigol sydd wedi'i leoli ym myadmin .  Fodd bynnag, os nag oes gennych fynediad at gyfrifiadur, gallwch lawrlwytho'r ffurflen gais yma, neu PDF  a'i chyflwyno i gyfeiriad e-bost y Tîm Prosiect Adnoddau Dynol hrstaff@aber.ac.uk
 • Cyfanswm y nifer geiriau ar gyfer yr tystiolaeth o bob un o'r meini prawf a gyflwynir ar y ffurflen gais yw 500 gair.
 • Cyfeirir y cais at reolwr llinell sydd o leiaf ar lefel Pennaeth Adran a fydd yn cadarnhau a yw'n cefnogi'r cais ac yn gwirio'r dystiolaeth a gyflwynir. Yna bydd y cais yn cael ei gyflwyno i'r panel dyfarniadau i'w ystyried.
 • Os yw rheolwr llinell yn cwblhau cais ar ran unigolyn, mae'n ofynnol i'r Pennaeth Adran (neu'r aelod Gweithredol os yw'r cais am Bennaeth Adran) gynnwys datganiad ategol. Mae adran datganiad ategol wedi'i hymgorffori yn y ffurflen gais.
 • Cyflwynir ceisiadau i'w hystyried i'r panel dyfarnu ar y ffurflen a ddarperir y mae'n rhaid ei llenwi'n gywir. Os oes unrhyw wybodaeth ar goll, dychwelir y ffurflen at y cychwynnydd.
 • Mewn amgylchiadau eithriadol gall y panel ofyn am wybodaeth ychwanegol.
 • Yn y blynyddoedd dilynol, gall y gweithiwr neu'r rheolwr llinell gyflwyno ceisiadau pellach am ddyfarniad cyfraniad.

Y Broses

Bydd y broses ar gyfer y dyfarniad blynyddol fel a ganlyn:

Y Panel Dyfarniadau

 • Y Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol fydd yn cadeirio'r panel.
  • Bydd aelodaeth y panel yn cynnwys oddeutu 6 aelod, i gynnwys cynrychiolaeth y Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol a chynrychiolwyr Undebau Llafur (mewn gallu arsylwyr llafar), a lle bo hynny'n bosibl bydd y panel wedi’i gyfansoddi mewn modd sydd yn sichrau cydbwysedd rhyw a math o swydd i sicrhau tegwch.
  • Bydd yr adran Adnoddau Dynol yn cymryd cyfrifoldeb am fonitro nifer y derbyniadau unigol/rheolwr llinell o adrannau cyfadran/gwasanaeth proffesiynol.
  • Bydd canlyniad penderfyniadau'r panel yn cael ei gadarnhau'n ysgrifenedig ynghyd ag unrhyw adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus sy'n amlinellu'r hawl i apelio.
 • Gall yr ymgeisydd aflwyddiannus apelio, yn ysgrifenedig, gan roi rhesymau dros yr apêl i'r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl y llythyr canlyniad.
  • Rhaid i ymgeiswyr ddarparu manylion yn ymwneud â'u hapêl, a hefyd unrhyw dystiolaeth ategol/berthnasol.
  • Ar ôl derbyn yr apêl bydd y Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol yn penodi Swyddog Apêl nad oedd yn ymwneud yn wreiddiol â phenderfyniad y panel, i ystyried sail yr apêl.
  • Bydd y Swyddog Apêl yn ystyried y manylion ac unrhyw dystiolaeth ategol/berthnasol cyn ymateb i'r unigolyn yn ysgrifenedig yn amlinellu'r penderfyniad apêl.
  • Mae'r penderfyniad apêl yn derfynol ac yn dod â'r broses ymgeisio i ben.

Mae'n ofynnol i holl aelodau'r panel gymryd rhan mewn sesiwn hyfforddi fer ar 'Tueddiadau Diarwybod' cyn sgorio ceisiadau. Gellir dod o hyd i hwn yn Learn Upon neu Amrywiaeth yn y Gweithle .

Asesiad Panel

Asesir ceisiadau yn ôl cryfder y dystiolaeth a gyflwynir ar y ffurflen gais gydag aelodau'r panel yn asesu pob cais yn annibynnol yn unol â'r ystod o sgoriau o: -

Graddau 1-7 (wedi'u sgorio yn erbyn 3 phwynt meini prawf gydag uchafswm o 10 pwynt yn cael eu dyfarnu am bob un. Y sgôr uchaf bosibl yw 30 pwynt).

Eithriadol

10 pwynt

Dim tystiolaeth

0 Pwynt

 

Graddau 8-9 (wedi'u sgorio yn erbyn 4 pwynt maen prawf gydag uchafswm o 10 pwynt yn cael ei ddyfarnu am bob un. Y sgôr uchaf posib yw 40 pwynt)

Eithriadol

10 pwynt

Dim tystiolaeth

0 Pwynt

 

Yn dilyn yr asesiadau annibynnol, bydd aelodau'r panel yn cwrdd i gymedroli'r sgorau, a byddant hefyd yn gwneud sylwadau mewn perthynas â'r rheswm dros eu sgôr. Gellir defnyddio'r sylwadau hyn fel yr adborth sylfaenol i ymgeiswyr.

Ar ôl cwblhau'r asesiad, bydd aelodau'r panel yn cytuno ar sgôr cyfartalog cyffredinol ar gyfer pob cais ac yn ei roi mewn trefn restrol (o'r uchaf i'r isaf). Yna bydd y panel dyfarniadau yn ystyried faint o ddyfarniadau a roddir yn seiliedig ar y gyllideb sydd ar gael ac yn cyflwyno'r cynnig hwn i'r Adran Weithredol i'w gymeradwyo.

Sylwch - ar gyfer ceisiadau eleni rydym yn dyfarnu ar ragoriaeth ac o fewn amlen ariannol. Rydym yn cydnabod bod llawer o gydweithwyr wedi bod yn gweithio'n eithriadol o galed yn enwedig yn ystod y pandemig, fodd bynnag, bydd hon yn broses gystadleuol a dim ond y rhai mwyaf eithriadol fydd yn derbyn dyfarniad.

Y broses apelio

Mae'r broses apelio yn amlinellu'r weithdrefn ar gyfer y rhai sy'n dymuno apelio yn erbyn penderfyniad y panel. Dim ond ar sail gwyriad gweithdrefnol y gellir apelio, nid y penderfyniad ei hun:

Bydd aelod o'r adran Adnoddau Dynol yn cefnogi'r Swyddog Apeliadau.

Talu Dyfarniad Cyfraniad Unigol

Bydd y dyfarniad cyfraniad ar ffurf un cyfandaliad na ellir ei bensiynu. Mae'r cyflog blynyddol yn aros yr un fath. Os ydych chi'n cael eich cyflogi ar sail pro-rata, bydd y dyfarniad cyfraniad yn cael ei addasu yn unol â'ch cyflog Cyfwerth ag Amser Llawn.

Sylwch: mae cyfrifiad y cyfandaliad sydd i'w ddyfarnu yn seiliedig ar y gwahaniaeth rhwng pwynt colofn gyflog yr unigolyn (scp) ar 1 Awst 2021 a phwynt y golofn gyflog nesaf ar y raddfa. Mae'n anarferol iawn i ddyfarniad gael ei roi am werth dau bwynt cyfrannu, a byddai hyn i'w ystyried gan y panel ar gyfer perfformiad gwirioneddol eithriadol y mae tystiolaeth ohono yn erbyn y meini prawf.

Canllawiau

Wrth ystyried cais unigol am ddyfarniad cyfraniad, bydd y panel dyfarnu yn chwilio am dystiolaeth benodol o sut mae'r cais yn cwrdd â'r meini prawf. Mae'r meini prawf fel a ganlyn:

 • Wedi gwneud cyfraniad rhagorol parhaus ac wedi rhagori yn gyson ar y prif ofynion sy'n gysylltiedig â'r rôl, a/neu wedi mynd y tu hwnt i'w rôl.
  • Arddangosiad eithriadol o Werthoedd y Brifysgol: Drawsnewidiol, Arloesol a Chreadigol, Cynhwysol, Uchelgeisiol a Chydweithredol.
  • Yn rhagweithiol wrth ddatblygu gwybodaeth/sgiliau trwy sianeli priodol; ac yn cymhwyso'r sgiliau a'r wybodaeth newydd hyn yn y rôl.
 • Tystiolaeth o Arweinyddiaeth gadarnhaol eithriadol ynghyd â chyfraniad sylweddol tuag at y nodau Sefydliadol allweddol fel y'u nodwyd yng Nghynllun Strategol y Brifysgol. (Gall arweinyddiaeth gynnwys arweinyddiaeth prosiect, arweinyddiaeth academaidd yn ogystal â rheoli llinell yn uniongyrchol).

Meini prawf ychwanegol ar gyfer graddau 8-9

Ar gyfer graddau 8-9, bydd angen i ymgeiswyr ddarparu hefyd:

Sylwch: y nifer uchaf o eiriau ar gyfer pob un o'r meini prawf gofynnol yw tystiolaeth o 500 gair.

Ceisiwch sicrhau eich bod yn rhoi enghreifftiau tystiolaeth da ar gyfer pob un o'r meini prawf gofynnol a fydd yn cynorthwyo'r panel i wneud eu penderfyniad. O ystyried bod y broses ymgeisio am ddyfarniadau wedi cael ei seibio am y pedair blynedd diwethaf, gall ymgeiswyr gyflwyno tystiolaeth o'r ddwy flynedd academaidd ddiwethaf i gefnogi eu cais.

Naill ai gallwch chi, fel y gweithiwr, neu'ch rheolwr llinell, wneud cais ar eich rhan, ond dylai pwy bynnag sy'n llenwi'r ffurflen sicrhau bod Pennaeth yr Adran (neu'r aelod Gweithredol os yw'r cais am Bennaeth Adran) yn cyflwyno datganiad i'w ategu’r cais.

Rheolwyr i'w nodi: dim ond ar gyfer aelodau unigol o staff y gellir cyflwyno ceisiadau, nid timau.