Polisi Costau Adleoli

Datganiad Polisi

Mae’r Brifysgol yn ymwybodol y bydd rhai pobl a benodir yn dymuno adleoli er mwyn cymryd swydd yn y sefydliad ac mae’n croesawu’r cyfle i gefnogi gweithwyr newydd i wneud hynny. Mae’n sylweddoli bod cynnig cymorth i adleoli yn gyfrwng recriwtio, cadw ac ysgogi o bwys ac yn cefnogi’n uniogyrchol genhadaeth y sefydliad i ddenu staff o’r radd flaenaf i Brifysgol Aberystwyth. Mae’r polisi adleoli wedi ei gynllunio i helpu i leddfu rhai o’r problemau ariannol ac ymarferol sy’n gysylltiedig ag adleoli. 

Datganiad Cyfle Cyfartal

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymrwymedig i ddarparu cyfle cyfartal ac i hyrwyddo ethos o urddas, cwrteisi a pharch drwy’r holl sefydliad. Mae’r Adran Adnoddau Dynol yn hyrwyddo cyfle cyfartal drwy sicrhau bod ei rhaglenni, ei gwasanaethau a’i chyfleusterau yn hygyrch i bawb o’r staff.

Amcanion

 • darparu cymorth i staff sy’n adleoli er mwyn dechrau ar benodiad gan y Brifysgol;

 • darparu cymorth mewn modd cyson i bawb o’r staff sy’n gymwys;

 • darparu cyngor ac arweiniad i bawb sy’n ymwneud â’r broses.

Rolau a Chyfrifoldebau

Rôl yr Unigolyn

 • cyflwyno cais ysgrifenedig am ad-dalu’r costau adleoli, fel rheol o fewn deuddeg mis ar ôl dechrau’r swydd;
 • cyflwyno’r nifer o ddyfynbrisiau y cytunwyd arno.

Rôl Adnoddau Dynol

 • ystyried ac, lle mae hynny’n addas, awdurdodi cais am ad-dalu costau adleoli;
 • darparu cyngor ac arweiniad ar gymhwyster i gyflwyno cais;
 • darparu pecynnau o wybodaeth leol (e.e. manylion asiantwyr eiddo lleol, gwybodaeth am ysgolion) a chymorth ymarferol pryd bynnag y gellir.
 • ystyried ceisiadau am gostau adleoli sydd y tu allan i feini prawf y polisi hwn. Gall amrywiadau gael eu cymeradwyo o dan amgylchiadau eithriadol.

Rôl yr Adran Gyllid

 • Sicrhau bod y Rheoliadau Cyllid y Wlad priodol yn cael eu cymhwyso at y cais. 

Cymhwyster

 • Yn achos swyddi sy’n llai nag amser llawn, rhoddir cymorth adleoli ar yr un gyfradd. 
 • Er mwyn bod yn gymwys am ad-daliad costau adleoli, fel rheol bydd gofyn bod y sawl a benodwyd yn symud i le sydd o fewn taith 20 milltir i’r lleoliad perthnasol ar safle Prifysgol Aberystwyth.
 • Yn gyffredinol dylai’r adleoli fod â chysylltiad uniongyrchol â dechrau swydd newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth a rhaid ei hawlio fel rheol o fewn 12 mis i ddechrau ar y swydd.
 • Y mwyafswm y gellir ei ad-dalu yw £3,800, i’w adolygu’n flynyddol yn seiliedig ar y canlynol:
 • Costau adleoli adnabyddadwy a diffiniedig yn ymwneud â dodrefn ac eiddo’r cartref. (D.S. Dylid cael tri tender cystadleuol, ysgrifenedig, a’u cyflwyno gyda’r cais)
 • Ad-daliad costau cyfreithiol a rhai costau cymeradwy eraill yn ymwneud â gwerthu a phrynu tŷ. 

Rhaid i aelodau’r staff sy’n gwneud cais am gostau adleoli naill ai: 

 • Ddatgan nad oes unrhyw gostau adleoli wedi eu hawlio, nac y gellid eu hawlio, gan yr aelod o’r staff dan sylw neu unrhyw berson arall parthed yr adleoliad; neu
 • Roi manylion unrhyw symiau a dalwyd, neu y gellid eu hawlio.

Pan fydd mwy nag un aelod o’r teulu yn cael eu penodi i’r Brifysgol, dim ond un cais am ad-daliad (hyd at yr uchafswm o £3,700) y gellir ei dderbyn.

Mewn achos pan fydd costau adleoli yn cael eu hawlio, neu lle gellid eu hawlio, gan unrhyw berson arall, bydd y swm taladwy gan y Brifysgol yn cael ei addasu’n gyfatebol.

Ad-dalu

Os bydd aelod o staff sydd newydd ei benodi yn terfynu ei gontract/chontract gwaith, neu os bydd y contract yn diweddu o fewn i’r cyfnodau penodedig, bydd y cynllun ad-dalu canlynol yn dod i rym:

 •  Yn ystod y flwyddyn gyntaf, rhaid ad-dalu’r costau adleoli yn llawn; neu

 •  Yn ystod, a hyd at ddiwedd yr ail flwyddyn, rhaid ad-dalu hanner y costau adleoli yn llawn; neu

 • Yn ystod, a hyd at ddiwedd y drydedd flwyddyn, bydd yn rhaid ad-dalu chwarter y costau adleoli.

Pan fydd y gyflogaeth yn cael ei therfynu am resymau disgyblaethol bydd yr ad-daliadau uchod yn cael eu gweithredu. 

Hawlio Costau Adleoli

 • Rhaid i bob cais am ad-daliad costau adleoli gael ei gyflwyno ar y ffurflen gais safonol a’i hawdurdodi gan y Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol.

Amrywiadau i’r Polisi

 • Mae gan yr Is-ganghellor awdurdod i amrywio trefniadau ar gyfer costau o dan amgylchiadau eithriadol.

Monitro:

 • Bydd nifer y ceisiadau yn cael eu monitro’n flynyddol;

 • Bydd lefelau’r costau yn cael eu monitro yn ôl y gyllideb/rhagolwg.

Rhaglen Diwygio:

 •  Adolygiad blynyddol yn unol â gofynion Cyllid y Wlad. 

Ffynonellau Arweiniad Pellach:

 • Llyfryn Cyllid y Wlad “Income Tax and National Insurance contributions on expenses or benefits paid in connection with relocation”.
 • www.inlandrevenue.gov.uk