Cynllun Diswyddo Gwirfoddol/Ymddeoliad Cynnar Staff yng Nghynlluniau Pensiwn USS/AUPP

Ni ddylid ystyried y cynllun hwn ar ei ben ei hun. Efallai yr hoffai aelodau staff sy’n awyddus i newid eu patrwm gweithio neu eu swydd, i ymadael neu ymddeol, drefnu cyfarfod “cwbl gyfrinachol” â’u rheolwr Adnoddau Dynol. Mae’r Rheolwyr yn gyfarwydd iawn â’r polisïau a’r gweithdrefnau, a gallant roi cyngor i aelodau staff ynglŷn â pholisïau amrywiol y Brifysgol sy’n cefnogi newidiadau a allai fod yn fuddiol o safbwynt cydbwysedd bywyd a gwaith, trefniadau teuluol, diswyddo gwirfoddol, ymddeol yn gynnar, ymddeoliad hyblyg, ac ati.

 

1. Cyflwyniad i Ddiswyddo Gwirfoddol/ Ymddeoliad Cynnar

Amcan y ffeithlen hon yw darparu manylion am gynlluniau diswyddo gwirfoddol ac ymddeoliad cynnar a allai fod o ddiddordeb i staff.

Mae’r daflen ffeithlen yn berthnasol i staff yng Nghynlluniau AUPP /USS.

Efallai y bydd staff yn dymuno mynegi diddordeb ac yna gyflwyno cais am daliad diswyddo gwirfoddol neu fuddion ymddeoliad cynnar er budd gweithredu swyddogaethau’r Brifysgol yn effeithlon.

2. Meini Prawf Cymhwyster

Cynllun disgresiynol ydyw ac mae’r cynllun Diswyddo Gwirfoddol yn agored i bob aelod o’r staff sydd â gwasanaeth di-dor o dros flwyddyn geisio amdano.

Sylwer y bydd ceisiadau am Ddiswyddo Gwirfoddol neu Ymddeoliad Cynnar yn dibynnu'n llwyr ar ddisgresiwn y Brifysgol. Os yw Pennaeth yr Adran / Cyfarwyddwr yr Athrofa yn cefnogi'r cais, bydd angen cyflwyno achos busnes eglur wedi’i lunio gan Bennaeth yr Adran / Cyfarwyddwr yr Athrofa, i’w ystyried gan Weithrediaeth y Brifysgol.

3. Y Cynllun o 28 Ebrill 2017

Manylion

Bydd staff sy’n ymgeisio am ddiswyddiad gwirfoddol, ac sy'n cael eu derbyn, yn cael y pecyn ariannol canlynol;

  • Taliad seiliedig ar wasanaeth – dwy wythnos o dâl am bob blwyddyn o wasanaeth di-dor hyd at uchafswm o 6 mis o gyflog.

Os ydych wedi talu’n gyson i USS ers mis Ebrill 2006 ac os bydd eich cais am ddiswyddiad gwirfoddol yn cael ei dderbyn, gallwch ddefnyddio eich pensiwn o 50 oed ymlaen, os yw'ch swydd yn cael ei dileu. Mae’n bosib y bydd staff sy’n 55 oed neu’n hŷn, sydd â 5 mlynedd o leiaf o wasanaeth pensiynadwy yn yr USS, ac sy’n cyflwyno cais am ddiswyddiad gwirfoddol yn gymwys i ymddeol yn gynnar er budd gweithredu swyddogaethau’r Brifysgol yn effeithlon. Os ydych wedi trosglwyddo i'r cynllun cyn 2009, mae'n bosib y bydd y buddiannau a drosglwyddwyd i mewn i'r cynllun yn cael eu diogelu ac mae'n bosib y bydd modd i chi gael defnyddio'r buddiannau hynny heb leihad actiwaraidd.

Os nad ydych wedi talu’n gyson i USS ers 5 Ebrill 2006 a bod eich cais am ddiswyddiad gwirfoddol yn cael ei dderbyn, gallwch ddefnyddio eich pensiwn pan fyddwch yn 55 oed ar yr amod bod gennych o leiaf 5 mlynedd o wasanaeth pensiynadwy.

Os ydych yn aelod or cynllun Pensiwn Prifysgol Aberystwyth gallwch ddefnyddio eich pensiwn pan fyddwch yn 55 oed.  

Os dymunwch drafod cais neu gael amcan o'r symiau dan sylw, dylech gysylltu â’r brocer gonest, sef Martin Davies yn Adran y Gyflogres (mad@aber.ac.uk neu 01970 622033) os ydych yn 50 oed neu'n hŷn. Bydd ef yn rhoi gwybod a ydych yn gymwys i gael defnyddio eich pensiwn. Os ydych o dan 50 oed neu os nad ydych yn gymwys i gael defnyddio eich pensiwn (a allai ddibynnu ar y dyddiad yr ymunasoch ac ar yr amodau a'r telerau a oedd mewn grym ar y pryd) cysylltwch ag Sam Morrison o'r adran Adnoddau Dynol (smd@aber.ac.uk neu 01970 622054)  neu trafodwch â’ch Pennaeth Adran/Cyfarwyddwr Athrofa a/neu’r Rheolwr/Tîm Adnoddau Dynol ar gyfer eich adran.

Gall Martin Davies ddarparu mwy o eglurhad ar eich amgylchiadau o ran pensiynau.

4. Y Broses

Pan wneir ymholiad cychwynnol i frocer gonest, gwarantir cyfrinachedd yr aelod o'r staff.

  • Y broceriaid gonest a sefydlwyd i dderbyn ceisiadau ar gyfer diswyddo gwirfoddol/ ymddeoliad cynnar yw Martin Davies yn yr Adran y Gyflogres (mad@aber.ac.uk neu 01970 622033) a Sam Morrison, Adnoddau Dynol (smd@aber.ac.uk neu 01970 622054) ar gyfer achosion sy’n cynnwys ymddeoliad cynnar a diswyddo gwirfoddol.
  • Ar ôl i'r aelod o staff gael y ffigurau, gall ddewis a fydd yn bwrw ymlaen â’r cais ai peidio. Os bydd yn dewis parhau, dylai gadarnhau hyn yn ysgrifenedig i’r brocer. Bydd y brocer gonest yna’n rhoi gwybod i’r rheolwr llinell a/neu Bennaeth yr Adran/ Cyfarwyddwr yr Athrofa. Yna, bydd y brocer gonest yn anfon y manylion at y Rheolwr Adnoddau Dynol priodol i weithio gyda’r Adran/Athrofa ar achos busnes i asesu’r cynllun busnes a’r buddion i’r Brifysgol.
  • Cynghorir staff i gael cyngor ariannol annibynnol cyn cyflwyno unrhyw gais o dan y Cynllun. Ni all y Brifysgol gynghori unrhyw unigolion a ddylent wneud cais ai peidio.
  • Gall aelodau staff dynnu’n ôl o’r broses ar unrhyw adeg hyd at y dyddiad y byddant yn hysbysu’r Brifysgol eu bod yn derbyn y cynnig ac yn cadarnhau’r dyddiad gadael.
  • Bydd y Brifysgol yn ystyried pob cais ond ni fydd yn cytuno i drefniant o’r fath oni bai bod modd dangos, ym marn y Brifysgol, ei fod yn amlwg er budd rheolaethol ac ariannol y Brifysgol.
  • Disgwylir i'r staff y derbynnir eu cais lofnodi cytundeb setlo sy’n golygu cymryd cyngor cyfreithiol annibynnol ar fanylion y cytundeb. Bydd y Brifysgol yn cyfrannu £200 yn ogystal â TAW at y costau cyfreithiol hynny.