Recriwtio a Dethol (E-Recriwtio)

Mae’r Brifysgol yn ymwybodol mai ei staff yw ei hadnodd pwysicaf a bod yn rhaid iddi, er mwyn cyflawni ei hamcanion strategol a gweithredol, ddenu a chadw pobl o’r ansawdd uchaf. Mae gan y Brifysgol ystod eang a neilltuol o anghenion staffio.  

Nod yr wybodaeth ganlynol yw sicrhau dull effeithlon a chyson o ymdrin â recriwtio a dethol er mwyn ateb y gofynion hynny, er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth gyfredol ar gyflogaeth a chydraddoldeb, a darparu cyfarwyddyd eglur i bob adran. Mae’r polisi a’r dull gweithredu yn gymwys i recriwtio pob aelod o’r staff, beth bynnag yw natur y gwaith.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gyflogwr Cyfle Cyfartal. Ategir y polisi hwn gan Gynllun Cydraddoldeb y Brifysgol.

Mae’n ofynnol i unrhyw aelod o’r staff sy’n gyfrifol am recriwtio neu sy’n ymwneud â’r broses recriwtio gwblhau’r hyfforddiant gorfodol, ar y we, ‘Cyfle Cyfartal ac Amrywioldeb’ sy’n rhedeg ar gylchred tair blynedd. Anogir staff hefyd i fanteisio ar hyfforddiant mewnol mewn Recriwtio a Dethol drwy’r Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd (GDSYA). Bydd yr holl hyfforddiant a ddarperir yn amodol ar unrhyw newidiadau cyfreithiol sylweddol a bydd diweddariadau ar gael ar wefan Adnoddau Dynol i bawb sy’n ymwneud â’r broses Recriwtio.

Nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer staff a rheolwyr yw’r dogfennau sydd wedi eu cynnwys yn yr adran hon o we-ddalennau Adnoddau Dynol. Os bydd unrhyw aelod o’r staff yn cael trafferth i gyrchu’r wybodaeth neu am gael eglurhad ar unrhyw beth a gynhwysir yn y dogfennau, mae croeso iddo/iddi gysylltu ag un o uwch-aelodau’r Adran Adnoddau Dynol.

Llawlyfr Denu a Dethol Staff Newydd

Mae pob gweithdrefn denu a dethol y Brifysgol wedi’u huno mewn i’r Llawlyfr Denu a Dethol Staff.  Gofynnir i chi cyfeirio eich ymholiad i’r Llawlyfr yn y lle cyntaf. 

Gweler isod i ddadlwytho’r dogfennau allweddol sy’n ofynnol gan y Llawlyfr Denu a Dethol Staff.Templed Disgrifiad Swydd

Polisi