Tâl Gwyliau

Telir cyflogau llawn yn ystod gwyliau. I'r diben o gyfrifo'r hawl gwyliau cronedig pan derfynir cyflogaeth, caniateir deuddegfed ran o'r hawl gwyliau am bob mis cyflawn o wasanaeth yn ystod y flwyddyn wyliau gyfredol.

 Os oes gan aelod o'r staff, ar derfyn ei gyflogaeth gyda'r Brifysgol, hawl gwyliau nad yw eto wedi ei ddefnyddio, fel rheol disgwylir i'r aelod gymryd y gwyliau hynny yn ystod y cyfnod o rybudd a roddwyd iddo, neu ganddo. Pan fo gwyliau blynyddol yn dal yn ddyledus ar ddyddiad terfynu'r gyflogaeth, yna, yn amodol ar y darpariaethau yn y paragraff sy'n dilyn, telir tâl cronedig i'r aelod am y diwrnodau hynny yn ôl y gyfradd tâl gwyliau sy'n briodol ar y pryd. Bydd y taliad hwnnw yn ychwanegol at unrhyw daliadau eraill a fydd yn ddyledus gan y Brifysgol. Fodd bynnag, os yw'r aelod o'r staff wedi ei ddiswyddo'n ddiannod, neu'n gadael gwasanaeth y Brifysgol heb roi rhybudd digonol yn unol â'i gontract cyflogaeth, ni fydd hawl ganddo ef/hi i unrhyw dâl gwyliau.

Os yw'r gwyliau a gymerwyd eisoes ar y dyddiad gadael yn fwy na'r hawl gwyliau pro rata, gellir didynnu swm priodol o'r taliad cyflog terfynol.

Fersiwn V080307