Canllawiau ar oblygiadau Brexit ar gyfer aelodau staff yr UE

Rydym yn sylweddoli, wrth i'r DU baratoi i adael yr UE, y gallai aelodau o staff a'u teuluoedd fod yn bryderus ynghylch sut y gallai hyn effeithio ar eu cyflogaeth.  Rydym wedi llunio gwybodaeth a fydd, gobeithio, yn ateb rhai o’r prif gwestiynau a allai fod gennych ar oblygiadau Brexit i staff. Os oes ganddo chi ymholiadau pellach, cysylltwch gydag ad@aber.ac.uk neu (+44 1970 62) 8551.

Beth mae Rheoliadau Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Y Cytundeb Ymadael) 2020 yn ei olygu?

Mae’n golygu y bydd y DU yn gadael yr UE gyda ‘cytundeb’ ar 31 Ionawr 2020.  Bydd hyn yn galw am gyfnod pontio pan fydd y DU yn parhau i fod yn ddarostyngedig i gyfraith yr UE, y disgwylir iddo bara tan o leiaf 31 Rhagfyr 2020.  Hyd at y dyddiad hwn, ni fydd unrhyw newid i system fewnfudo’r DU o ran gwladolion yr UE / AEE / Swistir, a bydd rhyddid i ymsefydlu a symud gwasanaethau i’r DU yn parhau yn ystod y cyfnod hwn. 

Pwy yw ‘gwladolyn o’r UE’?

A oes angen i mi wneud cais am statws preswylydd sefydlog nawr?

Y sefyllfa bresennol yw na fydd unrhyw newid i hawliau a statws dinasyddion yr UE sy'n byw yn y DU ac nid oes rhaid i chi wneud cais am unrhyw beth nawr.  Gallwch chi a’ch teulu wneud cais am ‘statws preswylydd sefydlog’ ar unrhyw adeg hyd at ddydd Mercher 30 Mehefin 2021 i barhau i fyw yn y DU ar ôl diwedd y cyfnod trosglwyddo ym mis Rhagfyr 2020.  Bydd ymgeiswyr sydd wedi bod yn preswylio yn y DU am lai na phum mlynedd pan fyddant yn gwneud cais yn cael statws preswylydd cyn-sefydlog ac yn ddiweddarach byddant yn gwneud cais am Statws preswylydd sefydlog heb orfod talu ffi. 

Rwy'n gwladolyn o’r UE sydd ar hyn o bryd yn cael ei gyflogi gan Brifysgol Aberystwyth, a allaf barhau i weithio i’r Brifysgol?

 

Ie. Ar gyfer gwladolion yr UE a oedd yn preswylio cyn y dyddiad gadael (31 Ionawr 2020), mae eich hawliau preswylio yn aros yr un fath a gallwch barhau i weithio yn y Brifysgol heb gyfyngiad.

Rhaid i chi wneud cais am naill ai statws ‘statws preswylydd cyn-sefydlog’ neu ‘statws preswylydd sefydlog’, trwy gynllun statws setliad yr UE, cyn 31 Rhagfyr 2020. Mae cynllun statws setliad yr UE yn fyw ac yn agored ar gyfer ceisiadau, sydd bellach yn rhad ac am ddim.

Os ydych chi'n cael eich cyflogi gan y Brifysgol ar hyn o bryd ac yn gweithio dramor, ond yn preswylio yn y DU cyn 31 Ionawr 2020, byddwch yn dal i allu gwneud cais am naill ai statws preswylydd cyn-sefydlog neu statws preswylydd sefydlog ar yr amod nad ydych wedi bod yn absennol am fwy na phum mlynedd yn barhaus (am unrhyw reswm) ac yn dychwelyd i'r DU cyn 31 Rhagfyr 2020.

Mae arweiniad pellach ar gynllun Statws Setliad yr UE, sydd hefyd yn cwmpasu canllawiau ar gyfer aelodau'ch teulu, ar gael ar dudalennau gwe'r llywodraeth https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

Rwy'n gwladolyn o'r UE sy'n cyrraedd y DU am y tro cyntaf ar ôl 31 Ionawr 2020 i weithio, a fydd angen fisa arnaf?

Na. Ar gyfer gwladolion yr UE sy'n cyrraedd y DU rhwng 31 Ionawr 2020 a 31 Rhagfyr 2020, byddant yn gallu dod i mewn i'r DU ac yn gymwys i wneud cais am gynllun setliad yr UE ar yr un sail â'r rhai sy'n cyrraedd cyn 31 Ionawr 2020.

Mae arweiniad pellach ar gynllun Statws Setliad yr UE, sydd hefyd yn cwmpasu canllawiau ar gyfer aelodau'ch teulu, ar gael ar dudalennau gwe'r llywodraeth https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

Pa wybodaeth sydd ar gael i staff y Brifysgol sy'n gweithio ym Mrwsel?

A allaf barhau i deithio i'r UE ar fusnes sy'n gysylltiedig â gwaith?

Mae trefniadau'r Ardal Deithio Gyffredin yn golygu, mewn unrhyw sefyllfa lle mae’r DU yn gadael yr UE, bydd dinasyddion Prydain ac Iwerddon yn parhau i fod â'r hawl i symud yn rhwydd rhwng y DU ac Iwerddon ar ôl i'r DU adael yr UE. Mwy o wybodaeth yma: https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance?utm_campaign=cta&utm_source=gcs-local-wales&utm_medium=social

Beth os ydw i'n fyfyriwr yn ogystal ag aelod o staff?

Pa wasanaethau cymorth sydd ar gael i staff?

Gall staff Prifysgol Aberystwyth gael mynediad at gymorth personol gan Raglen Cymorth i Weithwyr y Brifysgol:

https://www.aber.ac.uk/cy/hr/employment-information/eap/ ar sail gyfrinachol.  Mae cymorth ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos a 365 diwrnod y flwyddyn.