Gwybodaeth am alergedd

Mae hylendid a diogelwch yn flaenoriaeth i’r Brifysgol. Rydym yn defnyddio Dadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol (HACCP) i wirio bod yr holl weithdrefnau'n gweithio'n iawn, gan gynnwys archwilio ein cyflenwyr, cynnal archwiliadau hylendid rheolaidd yn ein ceginau, plismona cyson gan ein hymgynghorydd Iechyd yr Amgylchedd, a hyfforddi staff.

Ym Mhrifysgol Aberystwyth rydym yn darparu gwybodaeth am alergenau ar gyfer bwydydd a diodydd sydd wedi'u pecynnu ymlaen llaw ac ar gyfer bwydydd a diodydd na chânt eu pecynnu. Rydym yn trin ac yn rheoli alergenau ac anoddefiadau bwyd yn effeithiol wrth baratoi ein holl fwydydd.

 • Mae taflen wybodaeth ysgrifenedig am alergenau ar gael bob dydd.
 • Gallwch hefyd siarad ag aelod o staff.
 • Mynnwch air â’r cogydd sydd ar ddyletswydd i ofyn am y cynnyrch dan sylw.
 • Mae taflen alergeddau ac anoddefiadau yn cael ei harddangos hefyd.

 Diben hyn yw sicrhau bod yr holl wybodaeth yn gywir ac yn gyson.

 • Glwten (Er enghraifft Haidd a Cheirch)
 • Cramenogion (Corgimychiaid, Cranc, Cimychiaid)
 • Molysgiaid (Cregyn Gleision ac Wystrys)
 • Cnau Coed (Er enghraifft Almonau, Cnau Ffrengig, Cnau Cyll)
 • Wyau
 • Bysedd y Blaidd
 • Llaeth
 • Mwstard
 • Pysgnau
 • Seleri
 • Sesame
 • Soia
 • Sylffadau
 • Pysgod

Os oes gennych alergedd i gynhwysion nad ydynt wedi'u cynnwys yn yr 14 alergen a restrir uchod, gofynnwch a rhowch wybod i ni am eich alergenau bwyd penodol.

Gallwn eich sicrhau y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gyd-fynd â’ch gofynion. Rydym yn gwerthfawrogi’r ffaith bod rhai cwsmeriaid yn sensitif yngylch eu halergenau, a gallwn eich sicrhau bod yr holl wybodaeth yn cael ei thrin yn gynnil.

Dylech fod yn ymwybodol y gall olion o'r 14 alergen fod yn bresennol mewn cynhwysion eraill oherwydd amgylchedd y gegin

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cydymffurfio â’r rheolau a osodir gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. www.food.gov.uk