Gynnydd y Brifysgol o ran materion sy'n ymwneud â Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 2021

Annwyl gydweithiwr,

Rwy'n ysgrifennu atoch i roi gwybod ichi am gynnydd y Brifysgol o ran materion sy'n ymwneud â Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. 

Yn 2020, cymeradwyodd Gweithrediaeth a Chyngor y Brifysgol Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024. Ar sail ein tystiolaeth, nid oedd cydraddoldeb rhwng y rhywiau ymhlith staff uwch, ac nid oedd grwpiau ethnig wedi'u cynrychioli'n ddigonol ymhlith y staff a'r myfyrwyr. Bydd y cynllun yn awr yn canolbwyntio ar y meysydd hyn. 

Ers i'r Cynllun gael ei gymeradwyo, mae dau aelod o Weithrediaeth y Brifysgol bellach yn gyfrifol am arwain ar feysydd rhywedd ac ethnigrwydd, sef Dr Anwen Jones, a fydd yn gyfrifol am rywedd, a'r Athro Colin McInnes, a fydd yn gyfrifol am ethnigrwydd. Ar y cyd â'r Rheolwr Amrywiaeth a Chynhwysiant, Ruth Fowler, rydym wedi llwyddo i lansio Rhaglen Mentora Academaidd i Fenywod, gan hyfforddi a pharu 28 mhentai a 28 mentor sydd bellach mewn perthynas fentora. Mae'r rhaglen hon yn rhan o'n gweithredu strategol i geisio gwneud rhywbeth ynglŷn â'r ffaith nad oes digon o fenywod mewn swyddi academaidd uwch, ac i feithrin arweinyddiaeth ymhlith y menywod a datblygu eu gyrfaoedd.

Rydym hefyd wedi cynnig lle i 5 o academyddion benywaidd ar fenter datblygu arweinyddiaeth i fenywod Aurora. Daw menter Aurora ag arbenigwyr arweinyddiaeth a sefydliadau addysg uwch ynghyd i gymryd camau cadarnhaol i fynd i'r afael â'r ffaith nad yw menywod yn cael eu cynrychioli'n ddigonol mewn swyddi arweinyddiaeth yn y sector.

Yn rhan o'n gwaith i sicrhau rhagor o gynrychiolaeth ac amrywiaeth ymhlith ein staff, rydym wedi datblygu a chyhoeddi cyfres o ddatganiadau mewn hysbysiadau swyddi sy'n ymwneud â'r camau cadarnhaol hyn. Mae'r datganiadau sy'n ymwneud â'r camau cadarnhaol hyn yn nodi ein bod yn 'croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned ac, yn benodol, y rhai hynny sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae hyn yn cynnwys, ymhlith eraill, ymgeiswyr sy'n bobl dduon, Asiaidd neu o gefndir ethnig lleiafrifol (BAME), ymgeiswyr ag anableddau ac ymgeiswyr sy'n fenywod.' Ychwanegwyd y datganiadau hyn at hysbysebion swyddi ym mis Gorffennaf 2020.

Rydym wedi clustnodi llefydd i fyfyrwyr BAME ar gynllun AberDoc (doethuriaethau) yn 2021 ac yn 2022. Ar sail ein tystiolaeth, nid yw pobl o leiafrifoedd ethnig wedi’u cynrychioli’n ddigonol ymhlith myfyrwyr y Brifysgol. Mae Ysgoloriaethau AberDoc yn rhan o gronfa fawr ei bri ar gyfer myfyrwyr uwchraddedig ymchwil. Mae'r gwobrau hyn wedi'u teilwra i alluogi myfyrwyr i feithrin y sgiliau angenrheidiol i'w helpu i ddilyn yr yrfa a ddewisant ac i gynnig ystod o gyfleoedd datblygu i wella'u sgiliau ymchwil a dysgu a'u sgiliau trosglwyddadwy.

Ac yn olaf, rydym wedi ymrwymo i brosiect cydweithredol rhwng AU Ymlaen a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru sy'n ymwneud â Hil, Mynediad a Llwyddiant. Nod y rhaglen yw ennyn diddordeb sefydliadau cyfain drwy feithrin carfan o unigolion sy’n amrywio o arweinwyr gweithredol i fyfyrwyr. Gan gydweithio â'r grwpiau ymhob sefydliad, bydd pob elfen o'r rhaglen yn codi ymwybyddiaeth ynghylch y materion hyn ac yn dechrau cymryd camau i wella cydraddoldeb mewn sefydliadau ac yn y sector yn gyffredinol. 

Gallwch ddarllen mwy am ddatblygiadau a mentrau diweddar isod: 

 • Hyfforddiant ymyrryd mewn sefyllfaoedd, hyfforddiant Urddas a Pharc yn yr amgylchfyd dysgu, a hyfforddiant iaith gydraddoldeb 'A yw'n iawn imi ddweud'?
 • Lansiwyd fersiwn beilot o'r Cynllun Mentora Menywod mewn Prifysgolion mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru. Mae 70 o gydweithwyr wedi cofrestru rhwng y ddau sefydliad ac maent bellach mewn cysylltiad â'i gilydd.
 • Cyhoeddwyd Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2021, a’r Adroddiad ar y Bwlch Tâl rhwng y Rhywiau 2021. Yn ogystal â hynny, cyhoeddwyd fersiwn ddiwygiedig o'r Polisi Cyfle Cyfartal.
 • Galwyd am greu Tîm Hunanasesu newydd er mwyn cyflwyno gwobr Athena Swan Efydd sefydliadol yn y dyfodol agos.
 • Cynhaliwyd cyfarfodydd misol i Eiriolwyr Cydraddoldeb, cyfarfodydd y Rhwydwaith
  Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsryweddol (LGTB), cyfarfodydd y Rhwydwaith BAME a chyfarfodydd rheolaidd â'r Rhwydwaith Menywod ym maes Ymchwil.
 • Cwblhawyd adolygiad o bortreadau a phensaernïaeth y Brifysgol a oedd yn ymwneud ag anghyfiawnderau posib yn y gorffennol o ran hunaniaeth
 • Wedi cyfrannu o safbwynt cydraddoldeb at broses y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ac yna'r gwaith dilynol i asesu effaith ar gydraddoldeb a chynllunio i'r dyfodol er mwyn sicrhau bod y broses mor deg â phosib a bod cyfleoedd ar gael i gynifer o bobl â phosib
 • Cynorthwywyd panel Cronfa Estyniad COVID yr UKRI, a hwyluswyd a sgoriwyd yr holl elfennau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer dosbarthu'r cyllid
 • Cychwynnwyd ar y broses o annog amrywiaeth ehangach o siaradwyr allanol ar gyfer ein Darlith Ymchwil
 • Cychwynnwyd ar y broses o ddeall y rhwystrau i gydraddoldeb mewn swyddi arweiniol uwch mewn adrannau academaidd, gan ganolbwyntio ar rywedd a mathau o gontractau. Edrychwyd hefyd ar ffyrdd o godi'r rhwystrau hyn
 • Nodi Diwrnod Hanes LGTB, Diwrnod Rhyngwladol y Merched a Mis Hanes Pobl Dduon
 • Cwblhawyd asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb ar gyfer gorchuddion wyneb, ail-agorwyd gofod ffydd y Brifysgol, a chyflwynwyd llwybrau unffordd mewn perthynas â chynlluniau COVID

 Os oes gennych chi unrhyw sylwadau neu gwestiynau, mae croeso mawr ichi gysylltu â mi'n uniongyrchol. Gallwch hefyd siarad â'n Rheolwr Amrywiaeth a Chynhwysiant, Ruth Fowler  ruf@aber.ac.uk. 

Dymuniadau gorau,

Yr Athro Neil Glasser,
Dirprwy Is-Ganghellor â chyfrifoldeb am Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant nfg@aber.ac.uk