Beth fydd yn digwydd nesaf?

Ar ôl i chi wneud cais ar lein am lety yn y Brifysgol, beth fydd yn digwydd nesaf?

Dyrennir y llety drwy system gyfrifiadurol ar sail y cyntaf i’r felin. Blaenoriaethir y ceisiadau yn awtomatig, yn ôl y dyddiad a’r amser eu cyflwynwyd yn llwyddiannus, yn unol â’n Polisi Blaenoriaethau. 

Byddwn yn neilltuo lle i chi mewn neuadd, gan ystyried y dewisiadau a roesoch ar eich cais, a byddwn yn ymdrechu i gynnig un o’ch dewisiadau cyntaf i chi. Serch hynny, oherwydd bod y neuaddau yn amrywio o ran nifer yr ystafelloedd sydd ar gael ynddynt i fyfyrwyr, ac oherwydd bod rhai yn fwy poblogaidd na’i gilydd, ni allwn warantu y cewch un o’ch dewisiadau cyntaf. Os nad oes lle ar gael yn eich dewis cyntaf, ystyriwn eich dewisiadau eraill yn eu trefn nes y bydd lle ar gael.

Cynnig Llety

Israddedigion newydd – dim ond at fyfyrwyr a chanddynt gynnig Cadarn Diamod a myfyrwyr â chais Cadarn Amodol yr anfonir cynnig o lety atynt:

  •  Os ydych wedi cael cynnig Cadarn Diamod, dechreuir anfon cynigion llety yn fuan ar ôl i’r ceisiadau agor ym mis Ebrill (yn y flwyddyn mynediad).
  • Os oes gennych gynnig Cadarn Amodol, dechreuir anfon cynigion llety o fis Mehefin (yn y flwyddyn mynediad).

Myfyrwyr Uwchraddedig – anfonir cynnig llety atoch ar ôl i chi fodloni holl delerau ac amodau eich cynnig academaidd, ac wedi derbyn eich lle i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth

Ar gyfer israddedigion ac uwchraddedigion cyfredol sy’n gwneud cais i fyw yn llety’r Brifysgol, bydd eich cais yn cael ei  brosesu yn fuan ar ôl i ni ei dderbyn ac anfonir cynnig llety atoch.

Pecyn Trwydded Llety

Cam 1 – Cynnig Llety

Anfonir cynnig o lety atoch drwy e-bost a fydd yn:

  • Rhoi gwybod i chi enw’r neuadd a’r math o ystafell a neilltuwyd ar eich cyfer; fodd bynnag, ni fyddwch yn gwybod rhif eich ystafell benodol nes byddwch yn cyrraedd.
  • Rhoi manylion i chi ynglŷn â sut i dderbyn eich cynnig drwy fewngofnodi unwaith eto i’r Porth Llety.
  • Gosod dyddiad cau ar gyfer derbyn eich cynnig a chwblhau’r Pecyn Trwydded Llety. Bydd faint o amser a gewch i wneud hyn yn dibynnu’n fawr ar yr amser o’r flwyddyn felly bydd rhai cynigion yn cael cyn lleied â 24 awr.

Cam 2 – Actifadu eich cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth (Myfyrwyr Newydd)

Os ydych wedi cael cynnig Cadarn Diamod, bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn anfon manylion atoch drwy e-bost ynglŷn â sut i actifadu eich cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth.

Wrth i chi actifadu eich cyfrif TG, cewch enw defnyddiwr Prifysgol Aberystwyth (e.e. abc1@aber.ac.uk) a gofynnir i chi bennu cyfrinair ar gyfer y cyfrif hwn.

Bydd angen eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair arnoch i fewngofnodi eto i’r Porth Llety er mwyn derbyn eich cynnig o lety a chwblhau’r Pecyn Trwydded Llety yn llwyddiannus. Cynghorwn felly eich bod chi’n defnyddio’ch cyfrif cyn gynted ag y’ch gwahoddir chi i wneud hynny er mwyn osgoi oedi cyn derbyn eich cynnig o lety. Cofiwch eich bod yn cadw golwg ar eich cyfrif e-bost yn rheolaidd!

Cam 3 – Derbyn eich Cynnig Llety

 

  1. Mewngofnodwch i’r Porth Llety fel 'Myfyriwr Cyfredol' gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair.
  2. Dewiswch y cyfnod ymgeisio perthnasol.
  3. Dewiswch ‘Cynnig Llety’ i dderbyn neu wrthod eich cynnig o lety. 
  4. Os ydych yn derbyn y cynnig, gallwch fynd yn eich blaen a chwblhau eich ‘Pecyn Trwydded Llety’. Rhaid cwblhau hwn erbyn y dyddiad cau a nodir.
  5. Bydd gwrthod y cynnig, neu’n methu â’i dderbyn erbyn y dyddiad cau a nodir, yn golygu y bydd eich cynnig o lety yn cael ei dynnu’n ôl ac ni chaiff eich cais ei ystyried bellach.

 

Os oes gennych gwestiynau ynglŷn â’ch cynnig o lety, cysylltwch â’r Swyddfa Llety i drafod dewisiadau eraill. 

Cam 4 – Pecyn Trwydded Llety

Mae’r Pecyn Trwydded Llety yn cynnwys y camau canlynol:

1.  Pecyn Trwydded Llety

Cyflwyniad ar sut i gwblhau’r camau gofynnol.

2.  Y Llawlyfr Llety

Mae’r Llawlyfr Llety yn darparu gwybodaeth werthfawr a chyfreithiol ar fyw yn y neuaddau sy’n eiddo i’r Brifysgol neu a reolir ganddi, a gofynnir i chi ei darllen ynghyd â’ch Manylion Trwydded personol (ar gael yn y cam hwn) a’r Cytundeb Trwydded Llety (yng nghefn y Llawlyfr Llety).

3.  Cynnig Cynllun Bwyd (ar gyfer neuaddau hunan-arlwyo) neu Lwfans Arlwyo (ar gyfer neuaddau arlwyo)

Os byddwch yn byw mewn neuadd arlwyo, bydd y cam hwn yn cynnwys gwybodaeth am sut mae’r lwfans arlwyo yn gweithio. Fel arall, os byddwch yn byw mewn neuadd hunan-arlwyo, bydd y cam hwn yn cynnwys gwybodaeth am gynigion cynllun bwyd y gallwch eu prynu.

4.  Ffioedd Llety

Bydd angen i chi ddewis dull o dalu eich Ffioedd Llety.

Gellir talu’r Ffioedd Llety naill ai mewn un taliad neu drwy uchafswm o dri rhandaliad (e.e. Hydref, Ionawr ac Ebrill).

Rhoddir dewis ychwanegol o 4 rhandaliad (e.e. Hydref, Ionawr, Ebrill a Gorffennaf) i fyfyrwyr uwchraddedig ar drwydded 50 wythnos.

5.  Ffi Dderbyn a Gosod

Er mwyn sicrhau llety Prifysgol, mae’n rhaid i chi dalu Ffi Dderbyn o £100 drwy ddefnyddio ein system dalu ar-lein (gellir talu â cherdyn credyd/debyd).

Pan fyddwch yn symud i mewn, bydd y Ffi Dderbyn yn newid yn awtomatig i’r Blaendal. Ar ddiwedd eich trwydded, bydd y Blaendal yn ad-daladwy, yn amodol ar unrhyw ddidyniadau a wneir.

Os ydych yn fyfyriwr cyfredol a bod gennych Flaendal eisoes, defnyddir y balans sy’n weddill i sicrhau eich lle ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Ond, os yw eich Blaendal wedi disgyn islaw’r £100 sy’n ofynnol, bydd yn rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth.

6.  Cais i Fyw gyda Ffrindiau (Dewisol)

Gallwch lenwi ffurflen gais i fyw gyda’ch ffrindiau. Darperir manylion dyddiadau agor a chau’r ffurflen gais.

7.  Cerdyn Aber (Myfyrwyr Newydd yn unig)

Gofynnir i chi wneud cais am eich Cerdyn Aber ar lein er mwyn iddo fod yn barod erbyn i chi gyrraedd.

Byddwch yn barod i dynnu hun-lun!

8.  Rhaglen Gyflwyno

Mae’r Rhaglen Gyflwyno ar-lein yn darparu nifer o fodiwlau, yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am fyw yn llety’r Brifysgol.

I’r rheiny ohonoch fydd yn cyrraedd ar ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd, yn ystod Penwythnos Mawr y Croeso, cewch ddewis dyddiad ac amser cyrraedd.

Cynhyrchir ‘Ffurflen Rhyddhau’r Allwedd’, a gofynnir i chi ddod â’r ffurflen gyda chi pan gyrhaeddwch er mwyn cofrestru a chasglu allwedd eich ystafell (derbynnir argraffiad o’r ffurflen neu ffurf electronig).

9.  Cwblhawyd y Pecyn Trwydded Llety

Mae pob dim wedi ei gwblhau nawr ac edrychwn ymlaen at eich gweld a’ch croesawu i’ch cartref newydd!

 

Cam 5 - Symud i mewn!

Mynnwch olwg ar yr adran Symud i Mewn i gael rhestr wirio ddefnyddiol o beth i ddod gyda chi - edrychwn ymlaen at eich gweld chi!

Diffiniadau

Porth Llety – Gwasanaeth ar-lein er mwyn gwneud cais a sicrhau llety ym Mhrifysgol Aberystwyth yw’r Porth Llety.

Cynnig Llety – Ar ôl i’ch cais am lety gael ei brosesu, os yw’n llwyddiannus, byddwn yn anfon cynnig o lety atoch. Anfonir y cynnig atoch drwy e-bost a bydd yn cynnwys enw’r neuadd a’r math o ystafell sydd wedi ei neilltuo ar eich cyfer, ynghyd â gwybodaeth ynglŷn â sut a phryd i dderbyn y cynnig.

Pecyn Trwydded Llety – Ar ôl i chi dderbyn eich cynnig o lety, gofynnir i chi gwblhau’r Pecyn Trwydded Llety erbyn y dyddiad a nodir. Bydd yn cynnwys: cytuno i delerau ac amodau eich Cytundeb Trwydded Llety, talu’r Ffi Dderbyn* ofynnol (£100), sefydlu cynllun talu ar gyfer ffioedd llety, gwneud cais i fyw gyda ffrindiau (dewisol), gwneud cais am eich Cerdyn Aber (Myfyrwyr Newydd) a chwblhau eich rhaglen gyflwyno cyn i chi gyrraedd.

*Os ydych yn fyfyriwr cyfredol ac eisoes yn byw mewn llety Prifysgol ac wedi derbyn cynnig o lety ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, nid oes angen talu’r Ffi Dderbyn o £100 eto. Bydd eich Blaendal cyfredol yn cael ei drosglwyddo a’i ddefnyddio; ond, os oes didyniadau wedi eu tynnu o’ch Blaendal, gall fod gofyn i chi dalu’r gwahaniaeth.

Symud i Mewn

Rydym yn sylweddoli mai dyma fydd y tro cyntaf i lawer ohonoch fyw oddi cartref, felly, er mwyn eich helpu, rydym wedi llunio rhestr wirio ddefnyddiol, ynghyd â gwybodaeth ddefnyddiol am symud i mewn ac, yn bwysicaf oll, ble i fynd ar gyfer casglu eich allwedd. Mae’r wybodaeth ar ein tudalen Symud i Mewn.