Myfyrwyr Cyfredol - beth fydd yn digwyyd nesaf?

Pa bryd byddaf yn gwybod pa fath o lety sydd wedi'i gynnig i mi?

Isod ceir gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd nesaf ar ôl gwneud cais am lety a'r camau sydd angen i chi eu cymryd ar ôl i chi gael cynnig llety.

Cynnigion Llety

Bydd cynnig o lety* yn cael ei anfon atoch drwy e-bost i'ch cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth (PA) yn fuan ar ôl inni dderbyn eich cais; bydd manylion pellach yn cael eu cyflwyno yn y negas e-bost yma, felly cofiwch edrych ar eich negeseuon yng nghyfrif e-bost Pa yn rheolaidd.

Dil'ynwch y canllaw cam wrth gam ar ôl i chi dderbyn eich cynnig llety:

Cam 1 - Cynnig Llety

Anfonir cynnig o lety atoch drwy e-bost.

Bydd y cyfrif ebost yr anfonir y cynnig ato yn dibynnu a ydych chi wedi deffro'ch cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth ai peidio - felly cofiwch gadw llygad ar eich cyfrif ebost cartref yn ogystal a'ch cyfrif PA yn rheolaidd.

Mi fydd yr e-bost yn rhoi gwybod i chi os yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus ac, os felly, yn dweud wrthych ba lety’n benodol a ddyrannwyd i chi; fodd bynnag, ni fyddwch yn gwybod rhif eich fflat / ystafell benodol nes y byddwch yn cyrraedd.  Bydd yr e-bost hefyd yn rhoi gwybod i chi am y camau nesaf sydd angen eu cwblhau i dderbyn eich cynnig ac i sicrhau eich llety Prifysgol cyn y dyddiad cau a nodwyd yn yr e-bost.  Mi fydd y cyfnod o amser cyn y dyddiad cau yn amrywio gan ddibynnu ar yr adeg o’r flwyddyn.  Mae’n bosibl fydd gennych chi cyn lleied â 24 awr i dderbyn eich cynnig felly, cadwch lygad ar eich e-byst os gwelwch chi’n dda.

Cam 2 - Derbyn Cynnig o Lety

I dderbyn eich cynnig;
  • Mewngofnodwch i'r Porthol Llety* fel 'Myfyiwr Cyfredol' gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr PA (e.e. abc1) a'ch cyfrinair.
  • Dewiswch y cyfnod ymgeisio perthnasol e.e 'Neuaddau Profysgol Aberystwyth - Llety ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2020/21'.
  • Cliciwch ar y botwm 'Cynnig o Lety' a dilyn y canllawiau a roddir.

2.1 - Cwblhau'r Pecyn Trwydded Llety

Ar ôl ichi dderbyn eich cynnig o lety, gofynnir ichi gwblhau'r 'Pencyn Trwydded Llety*. Cliciwch ar y botwm 'Pecyn Trwydded Llety' a dilyn y canllawiau a roddir.

Dylech nodi y byddwch yn derbyn dyddiad penodol ar gyfer ymateb i'ch cynnig a chwblhau'r Pecyn Trwydded Llety, fel arfer rhwng 7 a 14 diwrnod. Fodd bynnag, bydd yr amser yn dibynnu'n fawr ar adeg y flwyddyn felly gall fod disgwyl i rai cynigion gael eu derbyn ymhen cyn lleied â 24 awr, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n edrych ar eich negeseuon e-bost yn rheolaidd.

2.2 - Hoffech chi wneud caid i fyw gyda ffrindiau?

Gallwch lenwi ffurflen i wneud caid i fyw gyda ffrindiau; mae'r ffurflen hon yn y Pecyn Trwydded Llety. Rhaid bod pob un ohonoch wedi cael cynnig yr un neuadd er mwyn gwneud cais i fyw yn yr yn fflat/tŷ. Mae gennym feintiau ar gyfer pob grŵp - pam ddim cael golwg ar ein Dewisiadau Llety.

2.3 - Cwblhau'r Rhaglen Gyflwyno (Ffurflen Rhyddhau'r Allwedd)

Ar ddiwedd y Pecyn Trwydded Llety, gofynnir ichi gwblhau ein Rhaglen Gyflwyno ar-lein, a fydd yn ateb llawer o'r cwestiynau a holir yn aml ynghylch cyrraedd Aberystwyth, ac yn eich helpu i ymgyfarwyddo â byw yn llety'r Brifysgol. Ar ddiwedd y cyflwyniad, rhaid ichi ddewis dyddiad ac amser cyrraedd a fydd yn arwain at 'Ffurflen Rhyddhau'r Allwedd'. Rhaid ichi ddarparu cop o'ch ffurflen rhyddhau allwedd (ar ffurf argraffiad ohoni neu ffurf electronig) a dod â hi gyda chi i gael allwedd eich ystafell.

Cam 4 - Symud i mewn!

Mynnwch olwg ar yr adran Symud i mewn i gael rhestr wirio ddefnyddio o beth i ddod gyda chi - edrychwn ymlaen at eich gweld chi!

Diffiniadau

Porth Llety ar-lein - 

Gwasanaeth ar-lein er mwyn gwneud cais a sicrhau llety ym Mhrifysgol Aberystwyth yw'r Porthol Llety.

Cynnig Llety - 

Ar ôl i'ch cais am lety gael ei brosesu, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth sy'n digwydd drwy e-bost. Os bydd y cais yn llwyddiannus, bydd y cynnig yn cynnwys enw'r neuadd a'r math o ystafell sydd wedi ei neilltuo ar eich cyfer, ynghyd â gwybodaeth ynglŷn â sut a phryd i dderbyn y cynnig.

Pecyn Trwydded Llety - 

Ar ôl i chi dderbyn eich cynnig o lety, gofynnir i chi gwblau'r Pecyn Trwydded Llety erbyn y dyddiad a nodir. Bydd yn cynnwys: cytuno i delerau ac amodau eich Cytundeb Trwydded Llety; talu'r ffi dderbyn ofynnol (£100); sefydlu cynllun talu ar gyfer ffioedd talu; gwneud cais i fyw gyda ffrindiau a chwblhau ein rhaglen rhaglen gyflwyno cyn i chi gyrraedd.