Diogelwch Trydanol a Phrofion PAT

Trydan sy’n achosi dros hanner y tanau mewn tai ym Mhrydain. I gael gwybodaeth ynglŷn â diogelwch trydan, ewch i we-ddalen ‘Electrical Safety First Webpage’.

Nid yw Prifysgol Aberystwyth yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol felly mae'n bosib na fydd y safle ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaid profi diogelwch pob eitem drydanol sydd dros 12 mis oed cyn ei defnyddio yn Llety'r Brifysgol. Gelwir y prawf diogelwch perthnasol yn ‘PAT’ neu ‘Prawf Offer Cludadwy’.

Mae'n ofynnol i chi gael prawf PAT ar eich eitemau trydanol cyn cyrraedd fel eich bod chi'n gwybod eu bod nhw'n ddiogel i'w defnyddio. Gellir symud nwyddau trydanol heb dystysgrif PAT ddilys, neu dderbynneb yn cadarnhau eu bod o dan flwydd oed, o'ch preswylfa, a'u cadw i chi eu casglu ar ddiwedd eich Cytundeb Trwydded. Os oes tân trydanol neu ddifrod i'ch preswylfa oherwydd defnyddio eitem drydanol a oedd dros 12 mis oed ac nad oedd wedi cael prawf PAT, fe'ch delir yn gyfrifol am unrhyw ddifrod a achosir a gellir eich erlyn.

Os dewch ag eitemau trydanol gyda chi nad ydych wedi llwyddo i gael prawf PAT cyn cyrraedd, gallwch ddefnyddio ein Sioe Deithiol Profi PAT. Ni ellir defnyddio'r eitemau hyn yn eich preswylfa nes eu bod wedi'u profi a'u hardystio yn y Sioe Deithiol.

Beth sydd angen ei brofi?

Bydd angen profi pob eitem drydanol dros 12 mis oed fel y manylir yn y Llawlyfr Preswylwyr 2019-2020 sy'n rhan o'r Cytundeb Trwydded Llety. Mae hyn yn cynnwys unrhyw eitem sydd wedi'i phlygio i mewn i soced wal (e.e. gwefryddion / addaswyr / teledu / sychwyr gwallt). Bydd angen profi hyd yn oed eitemau â gwefrydd datodadwy (e.e. Gliniaduron / Teledu / Argraffwyr).

Beth os yw fy eitemau’n rhy drwm i’w cario?

Os oes gennych chi eitem drydanol sydd angen prawf PAT ac na allwch ei chario (e.e. teledu / argraffydd) yna efallai y byddai'n werth gofyn i unrhyw ffrindiau / cyd-letywyr am gymorth. Fel arall, efallai y byddwch chi'n dod o hyd i gwmni profi PAT allanol arall a allai helpu.

Sylwch nad oes rheidrwydd ar y Brifysgol i helpu i gario eiddo i'r Sioe Deithiol Profi PAT i chi.

Beth os yw’r eitem yn llai na 12 mis oed?

Os yw'ch eitem yn llai na 12 mis oed, ni fydd yn ei angen prawf PAT gan y bydd eisoes wedi'i gwirio yn ystod y broses weithgynhyrchu i sicrhau ei bod yn cydymffurfio â rheoliadau diogelwch. Fodd bynnag, bydd angen prawf arnoch fod yr eitem yn llai na 12 mis oed, fel derbynneb prynu er enghraifft.

Nid oes angen i chi ddod ag unrhyw eitem sy'n llai na 12 mis oed i'r Sioe Deithiol, ac nid oes angen i chi gyflwyno unrhyw dderbynneb / prawf. Cadwch y dderbynneb / prawf yn ddiogel rhag ofn bod angen i ni wirio unrhyw un o'ch eitemau ar unrhyw adeg.

Cafodd fy eitem brawf PAT y llynedd, oes angen prawf arall ar yr eitem?

Dim ond am flwyddyn y mae prawf PAT yn para felly, os cawsoch eich eitemau trydanol eu profi y llynedd, bydd angen iddynt cael prawf PAT eto.

A oes dyddiad cau ar gyfer profi’r eitemau?

Mae angen i chi gael profion PAT ar eitemau cyn cyrraedd fel eich bod chi'n gwybod eu bod nhw'n ddiogel i'w defnyddio. Mae ein sioe deithiol profi PAT ar gael i brofi unrhyw eitemau na lwyddoch i'w profi cyn ichi gyrraedd. Felly, ni ellir defnyddio unrhyw eitemau nad ydynt wedi derbyn prawf PAT nes eu bod yn cael eu profi a'u hardystio fel rhai a gymeradwywyd yn y Sioe Deithiol.

Os canfyddir unrhyw eitemau trydanol nad ydynt wedi cael prawf PAT ym mhreswylfeydd y Brifysgol ar ôl i'r sioe deithiol profi PAT ddod i ben, cânt eu symud tan ddiwedd eich Cytundeb Trwydded.

Beth os nad wyf yn trefnu prawf PAT ar gyfer fy eitemau?

Gellir tynnu unrhyw eitemau trydanol nad ydynt wedi cael prawf PAT neu nad oes gennych brawf eu bod o dan 12 mis oed, o'ch preswylfeydd a'u cadw i chi eu casglu ar ddiwedd eich Cytundeb Trwydded.

Os oes tân trydanol neu ddifrod i'ch preswylfa oherwydd defnyddio eitem drydanol nad yw wedi derbyn prawf PAT / yr ystyrir ei bod yn ddiogel i'w defnyddio, byddwch yn gyfrifol am unrhyw gyhuddiadau a gellir eich erlyn.

Pam mae angen profi eitemau?

Mae angen prawf PAT ar eitemau trydanol er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel i’w defnyddio ac nad ydynt yn peri risg diogelwch tân wrth gael eu defnyddio.

Manylion Sioe Deithiol Profi PAT

Fel arwydd o ewyllys da i’r rhai ohonoch na fu modd ichi gael profion PAT ar gyfer eich eitemau gartref, bydd y tîm Preswylfeydd yn cynnig gwasanaeth profi PAT cyfyngedig am ddim gan Circuit Compliance er mwyn sicrhau eich bod yn gallu cydymffurfio’n llawn ag amodau eich cytundeb trwydded.  

Os ydych chi wedi drysu ynghylch pa offer sydd angen eu profi, hwn yw popeth sy'n plygio i'r wal, ac sydd dros 12 mis oed. Pan fyddwch chi'n mynychu ein Sioe Deithiol Profi PAT, cofiwch ddod â'r ddyfais a'r arweinydd gwefru.

Bydd contractwyr allanol o dîm Circuit Compliance yn cynnal y gwasanaeth profi PAT hwn. Mynnwch gip ar y tabl isod er mwyn canfod dyddiadau/amserau’r sesiynau a’r lleoliad sydd agosaf at eich llety.  

DyddiadLleoliad
Dydd Mawrth 16 Tachwedd

 Fferm - Y Sgubor Caffi

PJM Amenity - Ystafell felyn

Rosser D Lolfa

Dydd Mercher 17 Tachwedd

Pantycelyn - Lolfa fawr

Fferm - Y Sgubor Caffi

PJM Amenity - Ystafell felyn

Dydd Iau 18 Tachwedd 

Fferm - Y Sgubor Caffi

PJM Amenity - Ystafell felyn

Rosser D Lolfa

 

 

DyddiadLleoliad
Dydd Mawrth 7 Rhagfyr

 Fferm - Y Sgubor Caffi

PJM Amenity - Ystafell felyn

Rosser D Lolfa

Dydd Mercher 8 Rhagfyr

Pantycelyn - Lolfa fawr

Fferm - Y Sgubor Caffi

PJM Amenity - Ystafell felyn

Dydd Iau 9 Rhagfyr 

Fferm - Y Sgubor Caffi

PJM Amenity - Ystafell felyn

Rosser D Lolfa

 

 

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth, bydd angen ichi drefnu amser gyda ni, gan ddefnyddio’r ddolen isod i gael mynediad i’r system archebu. Wedi ichi ddilyn y ddolen, defnyddiwch eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Prifysgol Aberystwyth.  

https://myaccount.aber.ac.uk/protected/o365bookaslot/?EstatesFfermPenglaisYSgubor .  

Rydym wedi neilltuo slotiau amser 5 munud ar gyfer pob prawf, a hynny ar gyfer uchafswm o 5 eitem. Os oes gennych fwy na 5 eitem, archebwch fwy nag 1 slot amser.   

Byddwn yn monitro faint o slotiau sydd eu hangen, ac os oes angen byddwn yn trefnu sesiynau ychwanegol ac yn rhoi gwybod ichi amdanynt mewn da bryd.  

 

Gallwn eich sicrhau y bydd yr holl weithwyr yn cadw at holl ganllawiau’r llywodraeth ac yn gwisgo’r cyfarpar diogelu personol priodol wrth wneud y gwaith. Gofynnwn ichi ddilyn y rheolau o ran cadw pellter cymdeithasol a gwisgo gorchudd wyneb y tu mewn i adeiladau’r Brifysgol.

Os ydych wedi rhoi gwybod inni trwy gyfrwng system adrodd y myfyrwyr eich bod yn hunanynysu, peidiwch â dod i sesiwn brofi hyd ddiwedd eich cyfnod o hunanynysu.   

 

Beth fydd yn digwydd os bydd fy eitemau yn methu'r Prawf PAT?

Os yw'ch eitem yn methu prawf PAT, mae gennych nifer o opsiynau. Yn syml, gallwch fynd â'ch eitem yn ôl adref, neu ei chadw yn eich ystafell, heb ei defnyddio, am ran o'ch holl gyfnod Trwydded. Fel arall, gallwch wneud eich trefniadau eich hun i gael eich eitem wedi’i atgyweirio. Os yw'ch eitem wedi’i atgyweirio yn ystod cyfnod ein Sioe Deithiol Profi PAT (dydd Llun 30 Medi i ddydd Gwener 11 Hydref) mae croeso i chi ddod â hi yn ôl atom yn un o'n lleoliadau Sioe Deithiol i'w hail-brofi. Os ewch â'ch eitem at drydanwr, efallai y bydd yn bosibl i'r trydanwr drwsio a chynnal prawf PAT a rhoi ardystiad Prawf PAT i chi. Yn anffodus, ni all y Brifysgol ddarparu gwasanaeth trydanwr i drwsio'ch eitemau a fethwyd.