Achosion o Dorri’r Cytundeb Trwydded Llety

Gellir casglu data gan ddefnyddio ffurflenni rhoi gwybod am ddigwyddiad a chyfweliadau/cyfarfodydd ag unrhyw bartïon a’r holl bartïon fu’n rhan o ddigwyddiad. 

Bydd y data a gesglir yn ystod y broses ymchwilio yn cynnwys (ond ddim o reidrwydd yn gyfyngedig i): enw llawn, gwybodaeth gyswllt,  cyfeirnod myfyriwr, llofnod, gwybodaeth sy’n berthnasol i’r digwyddiad.

Rhennir data ag Adran Iechyd a Diogelwch Prifysgol Aberystwyth a’r heddlu (pan fo angen); yr Uwch Diwtor ym Mhrifysgol Aberystwyth (pan fo angen ac yn unol â’r Cytundeb Trwydded Llety). Anfonir ffurflenni rhoi gwybod am ddigwyddiad at yr Adran Iechyd a Diogelwch yn y lle cyntaf.

Cedwir copïau electronig o’r holl ohebiaeth, cofnodion a thystiolaeth gysylltiedig ar y Cofnod Neuaddau Myfyrwyr ar safle sharepoint y Swyddfa Llety ac ar system cofnodion myfyrwyr fewnol Prifysgol Aberystwyth, ‘AStRA’ (Aberystwyth Student Records and Admissions System). 

Cedwir y data am gyfnod o flwyddyn academaidd gyfredol a 5 mlynedd.  

Sail gyfreithlon: Contract/Buddiannau dilys.