Rheoliadau ar gyfer Dyfarnu Gradd PhD (drwy Weithiau Cyhoeddedig)

Cymeradwywyd i fyfyrwyr a dderbynnir o fis Medi 2018

 

Bydd y meini prawf ar gyfer dyfarnu Gradd PhD (drwy Weithiau Cyhoeddedig) yr un fath â’r meini prawf a osodwyd ar gyfer Gradd PhD.  Gellir diffinio ‘Gweithiau Cyhoeddedig’ fel gweithiau sydd yn y parth cyhoeddus neu sydd o leiaf wedi eu derbyn i gael eu cyhoeddi (ar yr amod bod yr ymgeisydd yn gallu rhoi prawf digonol bod hynny’n wir). Fel rheol ni ddylai'r gweithiau a gyflwynir i’w harholi fod wedi eu cyhoeddi fwy na deng mlynedd cyn y dyddiad cofrestru.

 

Yn unol â chynlluniau graddau ymchwil sy’n dod o fewn maes pynciau Celfyddydau Creadigol a Pherfformiadol y Brifysgol, gall y gweithiau cyhoeddedig fod ar un neu ragor o’r ffurfiau canlynol: arteffact, sgôr, testun, portffolio o weithiau gwreiddiol, perfformiad neu arddangosfa.   Dylid cyflwyno, ar y cyd â’r gwaith, unrhyw eitemau eraill a all fod yn ofynnol (e.e. catalog, neu recordiad sain neu weledol).

 

Ym mhob achos, bydd y cyflwyniad a’r sylwadaeth ysgrifenedig wedi’u rhwymo, a bydd yr eitemau eraill sy’n ofynnol (e.e. tâp neu gyfrwng arall) wedi’u cynnwys mewn cynhwysydd sy’n addas i’w storio ar silff llyfrgell ac arno, ar y meingefn, yr un wybodaeth â’r hyn sy’n ofynnol ar gyfer traethodau estynedig/traethodau ymchwil.  Dylid gosod y wybodaeth hon fel ei bod yn rhwydd i’w darllen ar y cynhwysydd yn y safle lle caiff ei storio.

  

Ar ôl cwblhau gradd Doethur, bydd graddedigion wedi cyflawni Lefel D fel y’i diffinnir gan Fframwaith yr ASA ar gyfer Cymwysterau Addysg Uwch yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

 

Cymhwystra Ymgeiswyr

1. Ac eithrio fel y darperir yn Rheoliadau 3 a 4 isod, rhaid i unrhyw ymgeisydd am Radd PhD (drwy Weithiau Cyhoeddedig) fod yn raddedig o Brifysgol Aberystwyth, neu yn aelod o staff ym Mhrifysgol Aberystwyth ers o leiaf chwe blynedd cyn cofrestru ar gyfer y radd.  Yn ychwanegol, mae modd i adrannau academaidd enwebu ysgolheigion allanol fel ymgeisydd ar gyfer y radd, os oes ganddynt gysylltiad agos, neu’n datblygu cysylltiad agos, â’r Brifysgol.

 

2. Rhaid i ymgeisydd am y radd fod wedi’i ymrestru fel ymgeisydd rhan-amser o fyfyriwr/staff yn y Brifysgol cyn yr arholi ar gyfer y Radd. Rhaid cyflwyno’r gweithiau i’w harholi o fewn 12 mis ar ôl y dyddiad cofrestru.

 

3. Ni fydd unigolion yn gymwys i symud ymlaen i Radd PhD (drwy Weithiau Cyhoeddedig) o dan y rheoliadau hyn os ydynt eisoes wedi'u cymeradwyo ar gyfer PhD neu Radd Doethur berthynol arall y Brifysgol.

 

4. Ni chaiff ymgeiswyr sydd wedi eu harholi am Radd Doethur ond nad ydynt wedi eu cymeradwyo am radd o’r fath ddod yn ymgeisydd am Radd PhD o dan y Rheoliadau hyn.

 

Gwneud cais

5. Bydd darpar ymgeiswyr am Radd PhD (drwy Weithiau Cyhoeddedig) yn nodi'r Adran fwyaf priodol yn y Brifysgol ar gyfer cofrestru, ac yn cyflwyno cais i'r Swyddfa Derbyn Uwchraddedigion i ddatgan y pwnc y mae eu cyfraniadau at ysgolheictod wedi’u cysylltu agosaf ag ef, gan roi manylion y gwaith neu’r gweithiau cyhoeddedig y seilir eu cais am y radd arnynt.  Wrth bwyso a mesur y cais, bydd yr Adran yn gofyn am farn staff a chanddynt arbenigedd perthnasol yn y pwnc, gan gynnwys darpar gynghorydd yr ymgeisydd, i ystyried y gweithiau a gyflwynwyd er mwyn penderfynu a oes achos prima facie, ai peidio, o blaid cyfeirio'r gweithiau i'w harholi, cyn derbyn yr ymgeisydd.

 

6. Wrth gyflwyno cais, bydd yn ofynnol i ymgeiswyr

(a) datgan nad yw’r cyflwyniad yn ei gyfanrwydd yr un fath, i raddau helaeth, ag unrhyw gyflwyniad y maent wedi ei wneud o’r blaen neu y mae wrthi’n ei wneud ar hyn o bryd, boed ar ffurf gyhoeddedig neu heb ei gyhoeddi, am radd, diploma na chymhwyster tebyg mewn unrhyw brifysgol neu sefydliad tebyg,

(b) datgan pa rannau (os o gwbl) o’r gwaith neu’r gweithiau a gyflwynir sydd wedi eu cyflwyno o’r blaen ar gyfer cymhwyster arall,

(c) datgan na fydd y gwaith neu’r gweithiau a gyflwynir yn cael eu cyflwyno ar gyfer unrhyw gymhwyster o’r fath mewn prifysgol neu sefydliad tebyg arall, nes bod canlyniad y cais presennol i’r Brifysgol yn hysbys,

(d) cyflwyno tri chopi o bob un o'r gweithiau cyhoeddedig dan sylw, ynghyd â rhestr o'r gweithiau a gyflwynir.

 

Ymgeisyddiaeth

 7. Bydd yn ofynnol i’r ymgeiswyr ddarparu dadansoddiad beirniadol o leiaf 5,000 o eiriau o hyd, a dim mwy na 10,000 o eiriau, yn pwyso a mesur y maes y maent wedi gweithio ynddo, ac yn nodi hefyd y cyfraniad gwreiddiol at ddysg yn y maes hwnnw y mae eu gwaith, yn eu barn hwy, wedi ei wneud.

 

8. Caiff ymgeiswyr gyflwyno gwaith/gweithiau yr ymgymerwyd â hwy mewn cydweithrediad ag eraill i ategu’r ymgeisyddiaeth, ond rhaid anfon gyda’r gweithiau hynny ddatganiad wedi ei lofnodi gan bob cyd-weithiwr sy'n dangos natur a maint y gwaith a wnaed gan yr ymgeisydd.

 

9. Bydd y Brifysgol yn pennu cynghorydd neu gynghorwyr a enwebir gan Adran yr ymgeisydd.  Bydd y cynghorydd/cynghorwyr yn rhoi arweiniad cyffredinol ar gyflwyno’r gweithiau cyhoeddedig i’w harholi ac yn cynghori ar y sylwebaeth ysgrifenedig.  Dyma’r categorïau o staff sy'n gymwys i’w penodi:

(a) aelodau llawn-amser o staff academaidd y Brifysgol

(b) aelodau rhan-amser o staff o'r fath a fu gynt yn dal swydd academaidd lawn-amser yn y Brifysgol.

 

Arholi

10. Yn unol â'r rheoliadau ar gyflwyno ac arholi graddau ymchwil, sefydlir bwrdd arholi a fydd yn cynnwys Cadeirydd a dau arholwr, y bydd un ohonynt o leiaf o'r tu allan i'r Brifysgol neu, yn achos ymgeiswyr sydd yn aelod o'r staff, ddau arholwr allanol. Gall cynghorydd yr ymgeisydd gael gwahoddiad gan Gadeirydd y Bwrdd Arholi i fod yn bresennol yn yr arholiad llafar mewn swyddogaeth gynghorol, ar yr amod bod yr ymgeisydd yn cymeradwyo hynny.

  

11. Os na fydd y Bwrdd Arholi yn fodlon ar berfformiad yr ymgeisydd yn yr arholiad llafar, caiff ganiatáu iddo ef/hi gael arholiad llafar ar un achlysur pellach, heb fod yn hwyrach na blwyddyn ar ôl dyddiad yr ohebiaeth swyddogol gan y Gofrestrfa Academaidd iddo ef/hi yn datgan y canlyniad. Bydd yn rhaid i’r ymgeisydd dalu ffi ailarholi.

 

12. Gall Byrddau Arholi argymell un o’r dewisiadau canlynol:

(a) Cymeradwyo ymgeiswyr ar gyfer gradd PhD, yn amodol ar unrhyw fân gywiriadau i'r dadansoddiad beirniadol y gofynnir amdanynt gan y Bwrdd Arholi.    Dylai'r cywiriadau gael eu cwblhau o fewn pedair wythnos waith.

(b) Peidio â chymeradwyo’r ymgeisydd ar gyfer gradd PhD ond, pan fo’r dadansoddiad beirniadol a gyflwynwyd i’w arholi yn foddhaol o ran ei sylwedd ond yn ddiffygiol o ran ei gyflwyniad neu ei fanylion, gellir caniatáu i’r ymgeisydd ei ddiwygio a’i ailgyflwyno ar un achlysur pellach, o fewn blwyddyn ar ôl dyddiad yr ohebiaeth swyddogol iddo ef/hi yn datgan y canlyniad, ar gyfer gradd PhD ar ôl talu ffi ailarholi.   Ni fydd y dewis hwn ar gael pan fydd gwaith a ailgyflwynwyd yn cael ei arholi.

(c) Nad yw’r ymgeisydd yn cael ei gymeradwyo ar gyfer gradd PhD.

 

13. Daw dau gopi o bob gwaith ymchwil a gymeradwyir gan yr arholwyr yn eiddo i’r Brifysgol.  Adneuir y naill gopi yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth; adneuir y llall yn Llyfrgell y Brifysgol.

  

Wedi ei hadolygu: Ionawr 2019