Perfformiad Carbon a Chyfleustodau

Yn 2019, datganodd Prifysgol Aberystwyth argyfwng hinsawdd, a chydnabod yr angen i gefnogi’r newid i ddyfodol carbon isel.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cytuno’n wirfoddol i ymrwymo i darged sero net erbyn diwedd y flwyddyn ariannol 2030-31.

Mae Cynllun Rheoli Carbon presennol y Brifysgol mewn grym tan 2020-21 a bydd Strategaeth Gynaliadwyedd newydd ar gyfer Prifysgol Carbon Niwtral yn cael ei datblygu unwaith y bydd Llywodraeth Cymru yn diffinio cwmpas targed carbon niwtral y sector gyhoeddus.

Ar ben hyn, mae’r Brifysgol wedi tanlinellu ei hymrwymiad i fuddsoddi cyfrifol ac wedi cymryd camau clir i ddad-fuddsoddi o danwydd ffosil.

Ym mis Mehefin 2019 mabwysiadodd y Brifysgol bolisi buddsoddi moesegol. O ganlyniad mae’r Brifysgol yn symud ei buddsoddiadau mewn cronfeydd ecwiti cyhoeddus sydd â’r amlygiad mwyaf i gynhyrchwyr tanwydd ffosil i gronfa sy’n eithrio buddsoddiadau mewn tanwydd ffosil yn benodol erbyn 31 Rhagfyr 2019. Mae’r gronfa newydd hefyd yn eithrio’r allyrwyr carbon uchaf, ac felly mae ei hôl traed carbon yn sylweddol is na’r farchnad.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cymryd camau systematig i leihau ein defnydd o ynni lle bo’n bosibl, a lle nad yw, i newid i ynni adnewyddadwy.

Mae hyn yn cynnwys datblygu contract perfformiad ynni gwerth £2Mt trwy fframwaith RE:FIT ac astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer system solar wifren breifat 2-4MW.

Mae’r Brifysgol hefyd yn rhan o grŵp ehangach o 20 o brifysgolion sydd wedi ymrwymo i gytundeb ynni gwyrdd, gan leihau ein hallyriadau a’n hôl-troed carbon yn rhan o gytundeb prynu pŵer cyfun.

Datganiad Blynyddol ar Berfformiad Rheoli Carbon

Crynodeb o Gyfanswm Allyriadau Carbon 2019-20 a 2020-21

Strategaeth Rheoli Carbon 2014 - 21

AU Carbon Management Strategy 2014 - 21 (Currently Under Review)