Cyflogadwyedd

Mae mwy o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn dod o hyd i swyddi da ar ôl graddio nac erioed o’r blaen.

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod Ystadegau Addysg Uwch (HESA) ym mis Mehefin 2018, roedd 96.8% o’n myfyrwyr amser llawn, gradd gyntaf naill ai mewn swydd neu’n dilyn astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio o Brifysgol Aberystwyth yn 2017.

Mae’r arolwg hefyd yn dangos bod 99% o raddedigion Aberystwyth sydd wedi astudio rhan o'r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg mewn swyddi chwe mis ar ôl graddio yn 2017.

Dengys data Aberystwyth hefyd bod 78.2% o raddedigion gradd gyntaf amser llawn Aberystwyth o’r DU/UE mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach mewn swyddi o safon broffesiynol neu’n parhau gyda’u hastudiaethau ar safon raddedig.

Wele isod rai o’r ystadegau trawiadol sy’n dangos lle mae myfyrwyr yn mynd ar ôl graddio o ystod o adrannau Prifysgol Aberystwyth. 

  • 100% o raddedigion DU/UE Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn gyflogedig neu’n dilyn astudiaethau pellach 6 mis ar ôl graddio. (HESA 2018)
  • 99% o raddedigion DU/UE Adran Hanes a Hanes Cymru yn gyflogedig neu’n dilyn astudiaethau pellach 6 mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion o Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol. (HESA 2018)
  • 98% o raddedigion DU/UE Adran Theatr, Film a Theledu yn gyfloegdig neu’n dilyn astudiaethau pellach 6 mis ar ôl gradio, 4% yn uwch na graddedigion o’r Celfyddydau Creadigiol a dylynio yn genedlaethol. (HESA 2018)
  • 97% o raddedigion DU/UE yr Ysgol Fusnes yn gyflogedig neu’n dilyn astudiaethau pellach 6 mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018)
  • 97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Ffisegol yn genedlaethol. (HESA 2018)
  • 97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol. (HESA 2018)

Ein hymrwymiad parhaus - o Gampws y Brifysgol i’r Gweithle

Mae’r cynnydd cyson yma mewn cyflogadwyedd graddedigion yn adlewyrchu ymrwymiad y Brifysgol i sicrhau bod gan ein myfyrwyr y sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo yn y gweithle yn yr unfed ganrif ar hugain.

Rydym yn cynnig ystod cynyddol eang o gyrsiau pedair blynedd gyda blwyddyn mewn diwydiant integredig, sy’n caniatáu i fyfyrwyr dreulio amser yn gweithio i gwmni yn eu dewis faes. Gall profiad gwaith go iawn fod o fantais wrth wneud cais am swydd.

Dewis arall yw ein cynllun Blwyddyn Mewn Gwaith sydd ers 40 o flynyddoedd wedi bod yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr i ymgymryd â 12 mis o waith gyda thâl rhwng ail a thrydedd flwyddyn y cwrs gradd - a hynny naill ai yn y DU neu dramor.

Ceir hefyd gyfleoedd i weithio neu astudio dramor.

Fe dreuliodd Mila de Clercq flwyddyn dramor yn Ffrainc yn 2016 fel rhan o’i chwrs gradd mewn Ffrangeg ac Economeg, gan weithio fel tywysydd gwin i ymwelwyr yn Bordeaux. Fe aeth yn ei blaen i gael swydd gyda chwmni mewnforio gwin yn Llundain ac mae’n ffyddiog bod ei blwyddyn dramor wedi gwneud gwahaniaeth i’w chais.

“Ar ôl graddio, dechreuais chwilio am swyddi ar lefel raddedig yn Llundain, gan wybod bod cael gwaith yn y diwydiant gwin yn gallu bod yn anodd iawn oni bai bod gan rywun gysylltiadau. Yn fy marn i, roedd fy mlwyddyn dramor wedi bod yn fantais fawr wrth sicrhau swydd am fy mod yn gallu tynnu ar fy sgiliau iaith a’m mhrofiad o fyw a gweithio yn Ffrainc” - Mila de Clercq.

Pa bynnag lwybr y byddwch chi’n ei ddewis o ran gyrfa, gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol eich cynorthwyo i adnabod eich cryfderau a'ch cyflwyno i ystod eang o gyfleoedd wrth i chi wneud penderfyniadau pwysig am eich dyfodol.  Mae’r gwasanaeth a’r gefnogaeth sydd ar gael i chi drwy gydol eich cyfnod fel myfyriwr a hefyd ar ôl i chi raddio yn wych. Mae'n bosibl y cewch chi gyfle i wneud cais am un o interniaethau poblogaidd AberYmlaen hefyd. Gall graddedigion sy’n awyddus i wireddu syniadau busnes fanteisio ar raglen lawn o ddigwyddiadau arloesedd a drefnir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd fel rhan o raglen AberPreneurs, sy’n cynnwys y gystadleuaeth InventerPrize.

Yn ogystal â hynny, mae gan Adran y Gyfraith a Throseddeg ac Ysgol Fusnes Aberystwyth fodiwl cyflogadwyedd arbennig, gyda sefydliadau lleol yn cynnig profiad gwaith go iawn i fyfyrwyr. Gellir manteisio hefyd ar brofiadau ein cyn-fyfyrwyr ar draws y byd dros ein llwyfan eFentora ar-lein. Mae'r cyn-fyfyrwyr hyn yn gallu cynnig mentora a chyngor gyrfaol i fyfyrwyr cyfredol ac i'r rheiny sydd newydd raddio. 

Tabl o gyfraddau cyflogadwyedd yn ôl pwnc

Adran Canran mewn Gwaith neu Addysg Bellach
Addysg 97.5% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. HESA 2018* 
Astudiaethau Theatr, Film a Theledu 98% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol. HESA 2018*
Busnes a Rheolaeth 97% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. HESA 2018*
Celf 97% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol. HESA 2018*
Cyfrifiadureg 98% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. HESA 2018*
Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd 100% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 7% yn uwch na graddedigion Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn genedlaethol. HESA 2018* 
Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear 98% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Ffisegol yn genedlaethol. HESA 2018* 
Ffiseg 93% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. HESA 2018* 
Gwleidyddiaeth Ryngwladol  94% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. HESA 2018*  
Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS)  98% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol. HESA 2018* 
Hanes a Hanes Cymru 99% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol. HESA 2018* 
Ieithoedd Modern  95% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. HESA 2018* 
Mathemateg 96% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol. HESA 2018* 
Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol  96% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 2% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. HESA 2018* 
Seicoleg 96% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 1% yn uwch na graddedigion Seicoleg yn genedlaethol. HESA 2018*

*Mae ein ffigurau ar gyflogadwyedd yn dod o'r arolwg o Gyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2016-17 a gyhoeddwyd gan Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) ym mis Mehefin 2018.